Wpływ nowych regulacji na zakres zadań komórki compliance

WARSZTATY – WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA ZAKRES ZADAŃ KOMÓRKI COMPLIANCE

 

Punkt wiodący szkolenia prowadzonego przez ekspertów z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy stanowić będą zasady odpowiedzialności towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy oraz dystrybutorów a także członków ich organów, uregulowane w aktualnie procedowanej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną również aktualne trendy w funkcjonowaniu komórek compliance a także przybliżony zostanie zakres działań niezbędnych do podjęcia w celu dostosowania działalności do nowych regulacji.

Prowadzący szkolenie omówią również zasady prowadzenia postępowań kontrolnych w stosunku do podmiotów nadzorowanych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie omówieniu tzw. case studies.

 

Komentarz Prowadzących

Praktyka prawa rynku kapitałowego pokazuje, że niejednokrotnie postępowania cywilne i administracyjne są podstawą wszczęcia postępowań karnych wobec osób zarządzających daną instytucją. Wyrazem takiej tendencji jest m.in. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który nakłada na każde przedsiębiorstwo w Polsce określone rygory i standardy, których brak wdrożenia może skutkować sankcjami zw. z ustanowieniem zarządu przymusowego, sankcjami finansowymi (do 60 mln zł) lub środkami karnymi (np.: zakaz prowadzenia określonej działalności). Postępowanie ws. takiej odpowiedzialności będzie miało charakter quasi karny, lecz przesłanki odpowiedzialności są niemal cywilistyczne i w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego nie będzie wymagane uzyskanie skazania określonej osoby za przestępstwo, a ciężar dowodu należytej staranności nie będzie ciążył na prokuraturze, lecz na przedsiębiorstwie. Warto zapoznać się z tą problematyką i przyswoić przebieg ewentualnego postępowania, gdyż pewnym jest, że będzie ono szeroko stosowane na rynku kapitałowym – wszędzie tam, gdzie pojawi się szkoda klientów (brak uzyskania stopy zwrotu, default obligacji etc.). Dodatkowo aktualny system compliance wymagany przepisami prawa jest niewystarczający, aby sprostać wymogom ustawy. Instytucje powinny wdrożyć szereg rozwiązań, które pomogą w przyszłości zwolnić się z odpowiedzialności. Podczas szkolenia, wskażemy też na praktyczne przykłady możliwych scenariuszy zw. z powstaniem odpowiedzialności i wskażemy jaką linię obrony przyjąć.

 

Celem uzupełnienia treści szkolenia, aby zrozumieć podstawy odpowiedzialności i jej przesłanki – przedstawimy również węzłowe przepisy prawa karnego, które bywają najczęstszą podstawą odpowiedzialności osób zarządzających instytucjami finansowymi, a także wyjaśnimy treść projektowanych przepisów dot. piramid finansowych, oszustwa finansowego lub odpowiedzialności rad nadzorczych (pomimo usunięcia z aktualnego projektu nadal ta problematyka jest podnoszona). Wskażemy również na aktualne wytyczne zw. z działaniem komórki compliance, wynikające z naszego doświadczenia praktycznego.

 

 

 

Data i miejsce:

 

 

Godz 10:00-16:30

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników departamentów compliance oraz departamentów prawnych, audytorów wewnętrznych a także członków zarządów oraz członków rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy oraz dystrybutorów.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

 

  1. Compliance w instytucji finansowej – aktualności praktyczne.

  2. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – przesłanki odpowiedzialności.

  3. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

  4. Praktyczne sposoby zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

  5. Kodeksy etyczne, antykorupcyjne, internal investigation, forensic audit i inne wdrożenia niezbędne do przeprowadzenia w zw. z wejściem wżycie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

  6. Praktyczne aspekty przebiegu postępowania przygotowawczego i uprawnienia świadka/podejrzanego w kontekście udziału pracownika lub organu instytucji finansowej w procesie karnym.

13:00- 14:00 Lunch

 

16:00-16:30 dyskusja, rozdanie certyfiaktów i zakończenie szkolenia

sadkowski_logo_niebieska_ramka

Rafał Wojciechowski, Adwokat, Dyrektor Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim m doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

 

W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów. Szerokie doświadczenie w ramach obsługi instytucji finansowych powoduje, że jest jednym z niewielu specjalistów Polsce, posiadających praktyczną wiedzę z zakresu postępowań administracyjnych, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Sporządzane przez niego opinie prawne są niejednokrotnie podstawą schematów prawno-finansowych, które pozwalają realizować cele biznesowe instytucji w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

 

Dawid Rasiński, Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym i gospodarczym, z powodzeniem reprezentując Klientów na każdym z etapów postępowania karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również występowania przed sądami wszystkich instancji, prokuraturą, CBA oraz jednostkami policji (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika). Bierze czynny udział w procesach audytowych, mających na celu weryfikację i ocenę ryzyka przedsiębiorstwa oraz kadry zarządzającej pod kątem odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej. W ramach Kancelarii odpowiedzialny jest za wdrażanie systemów Compliance w przedsiębiorstwach.

 

Koszt uczestnictwa:

 

999 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

899 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

799 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte