ustawa o funduszach Tag

Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Większość uczestników rynku, co zupełnie zrozumiałe, wyczekuje aktualnie zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funduszach, które to prace prowadzone są w związku z inkorporacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID II. Warto jednak mieć na uwadze, że ustawa o funduszach inwestycyjnych od początku roku zmieniła się już trzykrotnie, a także doczekała się ona nowego tekstu jednolitego. Dziś kilka słów na ten temat. Read More

Co dalej z przepisami wykonawczymi do ustawy?

4. czerwca, czyli równo rok po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o funduszach inwestycyjnych w zakresie dostosowującym polski porządek prawny do wymogów przewidzianych dyrektywą ZAFI, moc obowiązującą utraciły trzy rozporządzenia wykonawcze odgrywające kluczową rolę w bieżącej działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.            Mowa tu o:

Read More

Fundusze inwestycyjne – rola notariusza

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a nadto zgodnie z art. 104 § 1 powyższej ustawy notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Jedną z takich ustaw szczególnych nakładających na strony obowiązek zachowania formy notarialnej przy dokonywaniu określonych czynności prawnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”).

Read More

Wyścig z czasem

 

Do wdrożenia zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o funduszach zostało niewiele ponad tydzień. O związanym z tym wyścigu z czasem oraz o 5 prostych wskazówkach pozwalających ten wyścig wygrać, pisze w swoim najnowszym felietonie Krzysztof Szachogłuchowicz.

 

Read More