TFI Tag

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Zakaz jednoczesnego zasiadania w zarządzie oraz wykonywania funkcji inspektora nadzoru,  bezwzględny obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego, wymóg wdrożenia polityki określającej udział w szkoleniach oraz potwierdzanie wiedzy i kompetencji, a także rozbudowane obowiązki związane z dystrybucją przez TFI jednostek uczestnictwa zarządzanych przez nie funduszy, to tylko niektóre z uregulowań zawartych w rozporządzeniu w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którego projekt właśnie ujrzał światło dzienne.  

Read More

Przegląd regulacyjny

Ostatnia prosta do rozpoczęcia obowiązywania RODO

Aneksowanie umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, przegląd systemów IT, szacowanie ryzyka pod kątem ochrony prywatności, opracowanie nowych treści klauzul informacyjnych to tylko niektóre z obowiązków związanych z dostosowaniem do RODO. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25. maja, czyli za niecałe dwa tygodnie.  

Read More

Rewolucje w sprawozdawczości finansowej obejmą TFI oraz fundusze

15 marca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające zasady komunikacji z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Nastąpiło to w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398). Wspomnieć należy, że to dopiero początek daleko idących zmian w przedmiotowym zakresie.

Read More

PPK- omówienie podstawowych wymogów dla TFI oraz funduszy

Wraz z przekazaniem do publicznej wiadomości projektu regulacji o pracowniczych planach kapitałowych rozpoczął się proces konsultacji społecznych. Punktem wyjścia do dalszych ustaleń jest projekt ustawy przewidujący szereg wymogów dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem do swojej oferty nowego produktu. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc oferować PPK? Read More

Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 stycznia bieżącego roku, wraz z przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakończył się etap prac rządowych nad implementacją MiFID II, w ramach przysługującej Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej. Od tego dnia dalsze czynności związane z implementacją nowych przepisów prowadzone będą w toku prac parlamentarnych. Poniżej prezentujemy zestawienie kluczowych informacji dotyczących projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych przygotowane przez Kancelarię Snażyk Granicki.

Read More

Komunikacja marketingowa w 2018 r. – które trendy warto zaadaptować w TFI?

Koniec roku i początek nowego to oczywiście czas podsumowań i prognoz na nadchodzący czas. Przeglądając dostępne raporty oraz artykuły na temat trendów w marketingu w 2018 r. można zaobserwować wyraźną kontynuację zjawisk z 2017 r. Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia oraz praktyki marketingowe, które mogą zostać zaimplementowane w komunikacji TFI z klientem.

Read More

Lejek sprzedażowy FIO – infografika

W trakcie warsztatów poświęconych monitoringowi i analityce działań reklamowych TFI w Internecie, które organizowaliśmy w październiku br., jedno z zadań, z jakimi mierzyli się uczestnicy, dotyczyło zbudowania prostego lejka sprzedażowego dotyczącego procesu zakupowego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Read More

Obowiązki depozytariusza w sytuacji, gdy Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła…

 

…towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenie na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa

 

Artykuł ma na celu przybliżenie obowiązków i uprawnień depozytariusza w sytuacji szczególnej jaką jest cofnięcie towarzystwu funduszy inwestycyjnych zezwolenia na działalność lub w sytuacji, gdy zezwolenie takie wygasło z mocy prawa.

Read More