prawo Tag

CRS w TFI

Wprowadzanie globalnych standardów wymiany informacji podatkowych to jedna z odpowiedzi na światowy kryzys finansowy. Ich celem jest kontrola przepływów finansowych pomiędzy państwami współuczestniczącymi w systemie wymiany informacji, a także, a może przede wszystkim, uszczelnienie krajowych systemów podatkowych. Polska od 2015 roku uczestniczy w wymianie informacji podatkowych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Od dwóch miesięcy na polskie instytucje finansowe zostały nałożone nowe obowiązki w ramach międzynarodowej wymiany informacji podatkowych.

Read More

Rozporządzenie raportowe dla TFI opublikowane!

Fund Industry SupportZ ostatniej chwili:

Dokładnie dziś, w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. poz. 1285).

Read More

Co dalej z przepisami wykonawczymi do ustawy?

4. czerwca, czyli równo rok po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o funduszach inwestycyjnych w zakresie dostosowującym polski porządek prawny do wymogów przewidzianych dyrektywą ZAFI, moc obowiązującą utraciły trzy rozporządzenia wykonawcze odgrywające kluczową rolę w bieżącej działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.            Mowa tu o:

Read More

Fundusze inwestycyjne – rola notariusza

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a nadto zgodnie z art. 104 § 1 powyższej ustawy notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Jedną z takich ustaw szczególnych nakładających na strony obowiązek zachowania formy notarialnej przy dokonywaniu określonych czynności prawnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”).

Read More