prawo Tag

Przygotowanie do SFDR

Realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga upublicznienia określonych danych zarówno na poziomie TFI, jak i funduszy. Tytułem przykładu, jako wymóg, którym objęte zostały towarzystwa, należy wskazać na konieczność publikowania na stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Read More

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. Read More

Ostatni dzwonek

….na dostosowanie działalności komitetów audytu do wymogów ustawowych przed planowanymi kontrolami KNF.

Read More

Przegląd regulacyjny

Ostatnia prosta do rozpoczęcia obowiązywania RODO

Aneksowanie umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, przegląd systemów IT, szacowanie ryzyka pod kątem ochrony prywatności, opracowanie nowych treści klauzul informacyjnych to tylko niektóre z obowiązków związanych z dostosowaniem do RODO. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25. maja, czyli za niecałe dwa tygodnie.  

Read More

Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Od ostatnich kilku tygodni można zaobserwować wytężoną aktywność polskiego prawodawcy. W efekcie tych działań, w najbliższych miesiącach podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych czeka dużo pracy związanej z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Oto przegląd najważniejszych regulacji, których wejście w życie planowane jest w najbliższym czasie:

Read More

PPK- omówienie podstawowych wymogów dla TFI oraz funduszy

Wraz z przekazaniem do publicznej wiadomości projektu regulacji o pracowniczych planach kapitałowych rozpoczął się proces konsultacji społecznych. Punktem wyjścia do dalszych ustaleń jest projekt ustawy przewidujący szereg wymogów dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych zainteresowanych wprowadzeniem do swojej oferty nowego produktu. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc oferować PPK? Read More

Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Większość uczestników rynku, co zupełnie zrozumiałe, wyczekuje aktualnie zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funduszach, które to prace prowadzone są w związku z inkorporacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID II. Warto jednak mieć na uwadze, że ustawa o funduszach inwestycyjnych od początku roku zmieniła się już trzykrotnie, a także doczekała się ona nowego tekstu jednolitego. Dziś kilka słów na ten temat. Read More

Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 stycznia bieżącego roku, wraz z przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakończył się etap prac rządowych nad implementacją MiFID II, w ramach przysługującej Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej. Od tego dnia dalsze czynności związane z implementacją nowych przepisów prowadzone będą w toku prac parlamentarnych. Poniżej prezentujemy zestawienie kluczowych informacji dotyczących projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych przygotowane przez Kancelarię Snażyk Granicki.

Read More