fundusze inwestycyjne Tag

O przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

Realizacja obowiązku zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą zawodową stanowi jeden z podstawowych filarów działalności każdej instytucji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie ma jednak charakteru bezwględnego. Istnieją bowiem przypadki, w których ujawnienie informacji prawnie chronionych staje się konieczne. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi ochrona innych ważniejszych interesów.

Read More

FUNDUSZ JAKO OSOBA BLISKO ZWIĄZANA W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MAR

Wraz z wejściem w życie dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), fundusze inwestycyjne na równi ze spółkami publicznymi oraz innymi podmiotami, będącymi emitentami instrumentów finansowych obracanych bądź będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynkach regulowanych i w alternatywnych systemach obrotów, stały się podmiotami szeregu obowiązków prawnych mających zasadniczo na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym. Read More

Polskie REIT-y coraz bliżej

Niespełna kilka tygodni temu na stronach rządowego centrum legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Warto podkreślić, że jest to druga propozycja polskiego ustawodawcy dotycząca omawianej instytucji. Pierwotne założenia, do których w toku uzgodnień zgłoszono 142 uwagi, zostały na tyle zmodyfikowane, że po zakończeniu konsultacji światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy, do którego napisane również zostało nowe uzasadnienie.

Read More

Fundusze inwestycyjne – rola notariusza

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a nadto zgodnie z art. 104 § 1 powyższej ustawy notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Jedną z takich ustaw szczególnych nakładających na strony obowiązek zachowania formy notarialnej przy dokonywaniu określonych czynności prawnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”).

Read More