Fund Industry Service

Fundusze inwestycyjne – rola notariusza

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a nadto zgodnie z art. 104 § 1 powyższej ustawy notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Jedną z takich ustaw szczególnych nakładających na strony obowiązek zachowania formy notarialnej przy dokonywaniu określonych czynności prawnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”).

Read More

Zielony maj na rynku TFI

A wszystko to za sprawą zielonego światła, które otrzymały aż dwa nowe TFI, którym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na rozpoczęcie działalności. Nie obyło się również bez zmian kadrowych. Coraz więcej Towarzystw w swoich planach uwzględnia wzmocnienie roli funduszy inwestycyjnych otwartych.

Read More

FIS – powitanie

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło przywitać się z Państwem i ogłosić reaktywację Fund Industry Support.   Z początkiem czerwca br. oficjalnie przejęliśmy stery w organizacji, która wcześniej stanowiła dla nas źródło wiedzy i inspiracji. Świadomi wyzwań, jakie przed nami stoją, będziemy dalej budować wizerunek FIS, jako przestrzeni do dyskusji i spotkań wszystkich podmiotów z rynku funduszy inwestycyjnych zarówno tych z Polski, jak i z zagranicy.

Read More

FIS – reaktywacja

 

Gdy w styczniu informowałam o pożegnaniu z FIS nie przypuszczałam, że kilka miesięcy później ogłaszać będę jego reaktywację.  Nie, nie zmieniłam zdania – w dalszym ciągu uważam, że moje miejsce jest w restauracyjnej kuchni.  Znaleźli się jednak ludzie, którzy wierzą w ideę FIS na tyle, że chcą ją kontynuować.

 

Read More