Fund Industry Service

FIZ pod podatkowym obstrzałem

Ostatni rok przyniósł wiele zmian jeśli chodzi o opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). To za sprawą zarówno istotnych zmian w prawie, jak i zmieniającego się otoczenia podatkowego. Read More

Co dalej z przepisami wykonawczymi do ustawy?

4. czerwca, czyli równo rok po wejściu w życie przepisów nowelizujących ustawę o funduszach inwestycyjnych w zakresie dostosowującym polski porządek prawny do wymogów przewidzianych dyrektywą ZAFI, moc obowiązującą utraciły trzy rozporządzenia wykonawcze odgrywające kluczową rolę w bieżącej działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych.            Mowa tu o:

Read More

Fundusze inwestycyjne – rola notariusza

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a nadto zgodnie z art. 104 § 1 powyższej ustawy notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Jedną z takich ustaw szczególnych nakładających na strony obowiązek zachowania formy notarialnej przy dokonywaniu określonych czynności prawnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”).

Read More

Zielony maj na rynku TFI

A wszystko to za sprawą zielonego światła, które otrzymały aż dwa nowe TFI, którym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na rozpoczęcie działalności. Nie obyło się również bez zmian kadrowych. Coraz więcej Towarzystw w swoich planach uwzględnia wzmocnienie roli funduszy inwestycyjnych otwartych.

Read More