Fund Industry Service

Możliwość odwołania zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Posiadanie w portfelu funduszu praw udziałowych spółek kapitałowych wiąże się z koniecznością udziału w zgromadzeniu wspólników lub zgromadzeniu akcjonariuszy. Co prawda, posiedzenia wyżej wymienionych organów co do zasady nie należą do częstych, jednak sam fakt, że zgromadzeniu wspólników, jak i walnemu zgromadzeniu przyznane zostały kompetencje o kluczowych znaczeniach dla działalności każdej spółki kapitałowej, uczestnictwo funduszu w obradach tych organów wydaje się jak najbardziej zasadne.  Read More

FUNDUSZ JAKO OSOBA BLISKO ZWIĄZANA W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MAR

Wraz z wejściem w życie dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), fundusze inwestycyjne na równi ze spółkami publicznymi oraz innymi podmiotami, będącymi emitentami instrumentów finansowych obracanych bądź będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynkach regulowanych i w alternatywnych systemach obrotów, stały się podmiotami szeregu obowiązków prawnych mających zasadniczo na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym. Read More