Fund Industry Service

FUNDUSZ JAKO OSOBA BLISKO ZWIĄZANA W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MAR

Wraz z wejściem w życie dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), fundusze inwestycyjne na równi ze spółkami publicznymi oraz innymi podmiotami, będącymi emitentami instrumentów finansowych obracanych bądź będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynkach regulowanych i w alternatywnych systemach obrotów, stały się podmiotami szeregu obowiązków prawnych mających zasadniczo na celu zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym. Read More

PÓŁMETEK WAKACJI JUŻ ZA NAMI

Lipiec upłynął pod hasłem szeregu zmian legislacyjnych. Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że oczy tych, którzy nie przebywali w tym czasie na urlopie zwrócone były na strony Rządowego Centrum Legislacji. W lipcu ukazał się nowy projekt ustawy implementującej MiFID II do polskiego porządku prawnego oraz opublikowanych zostało klika istotnych z punktu wiedzenia każdego TFI rozporządzeń, o czym szerzej poniżej.

Read More