Fund Industry Service

Opłata manipulacyjna dziś i jutro

Opłatę manipulacyjną, zwaną również niekiedy opłatą dystrybucyjną, opisywać można dziś z trzech różnych punktów widzenia: perspektywy uczestnika, towarzystwa zarządzającego funduszem oraz podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa.

Read More

PRIIPs dla funduszy

Cechą charakterystyczną przeważającej liczby funduszy inwestycyjnych jest znaczna objętość  dokumentów regulujących zasady ich funkcjonowania. Liczące niekiedy kilkaset stron prospekty informacyjne, prospekty emisyjne czy memoranda informacyjne są tego najlepszym przykładem.

Read More