Fund Industry Service

Venture Capital Kongres 2018 Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity. Fund Industry Support jest partnerem wydarzenia.

Read More

UKNF o zasadach dystrybucji tytułów uczestnictwa

W dniu wczorajszym (22.03) na stronie Komisji Nadzoru Finansowego opublikowane zostało stanowisko w sprawie świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego. Read More

Rewolucje w sprawozdawczości finansowej obejmą TFI oraz fundusze

15 marca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające zasady komunikacji z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Nastąpiło to w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398). Wspomnieć należy, że to dopiero początek daleko idących zmian w przedmiotowym zakresie.

Read More

Przegląd stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o PPK

Do 15. marca wyznaczony został termin na przedstawienie uwag do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dziś znamy już stanowiska zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zrzeszone w ramach IZFiA. Swoje uwagi przedstawiło również między innymi IGTE, ZBP, KDPW, a także PFR. Poniżej prezentujemy przegląd wybranych stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji.

Read More