Wpływ zmian otoczenia prawnego na działalność TFI – przegląd najważniejszych regulacji

WARSZTATY – WPŁYW ZMIAN OTOCZENIA PRAWNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ TFI

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu prowadzonym przez ekspertów z Kancelarii Snażyk Korol Mordaka, którego celem będzie podsumowanie najważniejszych zmian w otoczeniu prawnym wywierających wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych w roku 2019 oraz omówienie planowanych nowelizacji przepisów.

 

W trakcie spotkania eksperci Kancelarii omówią zmiany przepisów sektorowych wywierające wpływ na działalność TFI wynikające m.in. z:

 

Nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Nowelizacji ustawy o ofercie publicznej

 

W czasie szkolenia drugi blok tematyczny poświęcony zostanie omówieniu stanowisk organu nadzoru w tym:

 

Komunikatu UKNF w sprawie interpretacji treści art. 83a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”

 

Ostatni blok tematyczny poświęcony zostanie omówieniu obowiązków wynikających ze zmiany przepisów prawa znajdujących zastosowanie do przedsiębiorców, w tym również do TFI. W ramach tego bloku tematycznego omówione zostaną obowiązki wynikające z:

 

Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Projektu nowelizacji kodeksu pracy

 

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy do zgłaszania propozycji pytań na adres mailowy info@fispoland.com. Pytania zostaną omówione w trakcie sesji Q&A.

 

Data i miejsce:

 

28 LUTEGO 2019 r.

Godz 10:00-16:00

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest do inspektorów nadzoru, pracowników komórek compliance, audytorów wewnętrznych,  prawników oraz innych pracowników TFI pragnących usystematyzować wiedzę na temat zmieniającego się otoczenia prawnego.

 

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

FIS_logo_ikona_zolte222

skm logo pion

 

Katarzyna Mordaka, Wspólnik, Radca prawny

 

Jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

 

Jej doświadczenie zawodowe to 13 lat pracy jako prawnik na rynku kapitałowym, w tym 10 lat na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (KBC TFI S.A., BPH TFI S.A.). Do jej obowiązków należała m. in. bieżąca obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, jak również tworzenie oraz administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi oraz pozostałymi produktami oszczędnościowymi oferowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych opartymi na inwestycjach w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, uzyskany po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto ukończyła podyplomowe studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Krzysztof Szachogłuchowicz, Wiceprezes FIS, Partner, Radca prawny

 

Jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.

 

Głównym obszarem aktywności zawodowej  jest bieżące doradztwo prawne towarzystwom funduszy inwestycyjnych, jak również obsługa produktów inwestycyjnych opartych na jednostkach uczestnictwa, w tym PPE, IKE i IKZE. W ramach codziennej pracy, zajmuje się także obsługą funduszy Venture Capital oraz Private Equity prowadzonych w formule alternatywnych spółek inwestycyjnych. Jest również autorem bloga portfelefunduszy.pl.

Koszt uczestnictwa (do 22.02.2019):

 

999 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

899 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

799 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

Po 22.02.2019 koszt udziału to 1200 zł netto za osobę + 23% VAT

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte