NOWE ZASADY SKŁADANIA SKARG I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W TFI

NOWE ZASADY SKŁADANIA SKARG I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W TFI

 

W maju br. KNF podjęła Uchwałę ws. zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe. Termin wejścia w życie wytycznych to 6 miesięcy od daty podjęcia Uchwały.

 

5 sierpnia na posiedzeniu Sejmu uchwalony został tekst ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia

 

W tym samym dniu Prezydent RP podpisał Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa wchodzi w życie 30 dni od daty ogłoszenia.

 

Wszystkie w/w akty prawne powodują, że w bardzo krótkim  czasie instytucje finansowe – w tym TFI – czeka szereg wyzwań i zmian w związku z tzw. „rewolucją konsumencką”

 

Zapraszamy na seminarium podczas, którego wyjaśnimy jak wprowadzane zmiany wpłyną na działalność TFI i jak sobie z tymi wyzwaniami poradzić.

 

Data i miejsce                                                                                                                        

08 października 2015,  godz 9:30-15:00                                                                               

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

 

 

Data i miejsce                                                                                                                        

08 października 2015,  godz 9:30-15:00                                                                               

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

 

9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników

 

 

9:45 – 10:00 Wprowadzenie, omówienie celu spotkania i oczekiwań Uczestników

 

10:00 – 10:30 Standardy postępowania skargowego w obowiązujących regulacjach prawnych

 • przepisy regulujące dopuszczalność składania skarg lub reklamacji;

 • rola Rzecznika Ubezpieczonych;

 • rola Rzecznika Konsumentów;

 • skarga do Komisji Nadzoru Finansowego na instytucję nadzorowaną

 

10:30 – 11:00 Wytyczne KNF dotyczące zasad obsługi skarg przez instytucje finansowe

 • uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. – Zasady Ładu Korporacyjnego

 • uchwała z dnia 10 maja 2011 r. – Zasady rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe;

 • uchwała z dnia 26 maja 2015 r. – Zasady dotyczące procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe;

 

 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

 

 

11:15 -11:45 Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych według nowego projektu UOKiK

 • zmiany w modelu kontroli klauzul abuzywnych – przejście z sądowej kontroli na kontrolę w trybie administracyjnym;

 • „misselling” – sprzedaż usług finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumenta;

 

11:45 – 12:30 Nowa Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji 

 • zakres regulacji: kluczowe definicje i obszary;

 • obowiązki podmiotów rynku finansowego względem swoich klientów;

 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji – analiza porównawcza;

 

 

12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa

 

 

13:30 – 14:00 Instytucja Rzecznika Finansowego

 • zakres zadań Rzecznika;

 • tryb podejmowania czynności przez Rzecznika;

 • obowiązki podmiotów rynku finansowego względem Rzecznika;

 • pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego;

 

14:00 – 14:45 Ryzyka i problemy związane z dostosowaniem się do nowych przepisów

 

 

14:45 – 15:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów

 

Krzysztof Rożko, Michał Karwasiński i Arkadiusz Zbyrowski

Kancelaria Prawna

Krzysztof Rożko i Wspólnicy

 

krwlegal logo

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko sprawował nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania oraz nabywania przedsiębiorstw, oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie min. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucją państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, „Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organy funduszu inwestycyjnego.”

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. “Gazeta Giełdy Parkiet” i “Gazeta Prawna”.

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadzi szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego

Koszt uczestnictwa:

DO 25 WRZEŚNIA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 25  WRZEŚNIA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte