FISKONGRES AGENDA I PRELEGENCI

2019_04FISKONGRES_main-01
2019_04FISKONGRES_partnerzy-03_new
PROGRAM

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 Powitanie uczestników FISKONGRESU

2019_04FISKONGRES_a_sowinska-10

09:35 Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Analiza scenariuszowa, strategie dystrybucji, grupy docelowe, obowiązek wdrożenia polityki szkoleniowej, czy zmiany w obszarze systemu kontroli wewnętrznej, to tylko niektóre z obszarów objętych treścią znajdującego się obecnie w fazie opiniowania projektu rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. Przedmiotem prelekcji będzie omówienie zakresu czynności niezbędnych do podjęcia przez TFI w celu dostosowania działalności do wymogów wynikających z nowego rozporządzenia.

2019_04FISKONGRES-eksperci_KSZ-04

10:30 Weryfikacja wydatkowania zachęt w praktyce (MIFID II).

Choć regulacje dotyczące weryfikacji wydatkowania zachęt przez TFI należy stosować od października zeszłego roku, wciąż realizacja tego procesu wiąże się w praktyce z dużą ilością znaków zapytania. W trakcie panelu dyskusyjnego poruszone zostaną takie zagadnienia jak zakres czynności, jakie powinny zostać podjęte przed wypłaceniem dystrybutorom świadczeń pieniężnych z tytułu realizacji czynności podnoszących jakość, rola poszczególnych komórek TFI w procesie weryfikacji oraz obowiązki sprawozdawcze względem rad nadzorczych.

2019_04FISKONGRES_prelegencj-09

11:30 PRZERWA KAWOWA

12:00 Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych po nowemu. Rola i obowiązki agenta emisji oraz KDPW.

Wejście w życie ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz aktualnie trwające prace nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej implikują daleko idące zmiany związane z emisjami certyfikatów inwestycyjnych. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu roli agenta emisji, KDPW, TFI w procesie emisji certyfikatów inwestycyjnych po nowemu.

2019_04FISKONGRES_agata_nowicka-07
2019_04FISKONGRES_LGerbszt-08_new-08

13:00 Obsługa PPK na linii Agent Transferowy – TFI.

Do uruchomienia pierwszych pracowniczych planów kapitałowych została dosłownie ostatnia prosta. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych kwestii związanych z wdrożeniem oraz obsługą programów, a także funkcjonujących w ich ramach funduszy cyklu życia.

2019_04FISKONGRES_eliza_gorzkowska-06

13:45 LUNCH

14:45 AML- kluczowe kwestie związane ze stosowaniem ustawy z 1 marca 2018 r.

Ewolucja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymogła na instytucjach obowiązanych podjęcie szeregu działań. W bieżącym roku, do nowych obowiązków dołączy konieczność zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do nowo tworzonego rejestru. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kluczowych zagadnień oraz aktualnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2019_04FISKONGRES_JCzekaj-10

15:15 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w pigułce.

Nowelizacja ordynacji podatkowej, stanowiąca implementację dyrektywy MDR, wymogła na uczestnikach rynku potrzebę dokonywania identyfikacji prowadzonej działalności pod kątem potencjalnego obowiązku raportowania schematów podatkowych. Mimo opublikowania przez Ministerstwo Finansów objaśnień do nowych przepisów, zakres ich stosowania pozostaje wciąż niejasny. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu roli poszczególnych podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach, a także przybliży zagadnienie raportowania schemtów podatkowych. W trakcie prelekcji poruszone zostaną zagadnienia adresowane do TFI o różnym obszarze specjalizacji.

2019_04FISKONGRES_Eksperci_AD-05

16:00 - 16:10 PODUSMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FISKONGRESU

Program FISKONGRES MIDDLE&BACK OFFICE może ulec zmianie.

ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT