FIS e-KONGRES AGENDA I PRELEGENCI

benefits fisekongres
PROGRAM

10:00 - POWITANIE UCZESTNIKÓW

10:10 Wyzwania dla ciągłości działania TFI w dobie COVID.

Rozwój pandemii koronawirusa bardzo wyraźnie pokazał, że realnym zagrożeniem dla zapewnienia ciągłości działania TFI nie muszą być koniecznie zalania, czy pożary. O tym, w jaki sposób zapewnić funkcjonowanie towarzystwa w nowej rzeczywistości, o rozwiązaniach chmurowych, rozproszonej siedzibie zapasowej, zarządzaniu kryzysowym a także wielu istotnych aspektach BCP w czasach COVID opowiedzą eksperci z Kancelarii KSZ Smart Legal.

Michał Karwasiński, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal
Jakub Szpringer, radca prawny, założyciel KSZ Smart Legal (12)

11:00 Praca zdalna oraz zmiany w prawie pracy pod kątem dostosowania do pandemicznej rzeczywistości.

Konieczność ograniczenia kontaktów osobistych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała duży wzrost zainteresowania modelami pracy zdalnej. Znaczna cześć pracowników przeszła na telepracę lub pracę zdalną, która została uregulowana w tzw. ustawie antykryzysowej. Pojawił się również projekt zmian do kodeksu pracy, który ma w sposób trwały uregulować pracę zdalną. Ponadto coraz większą popularnością cieszy się model pracy hybrydowej, jako pewne rozwiązanie kompromisowe. W trakcie prelekcji omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z wdrożeniem ww. modeli pracy oraz to jakie wiążą się z nimi prawa i obowiązki po stronie pracownika i pracodawcy. Eksperci zwrócą uwagę co warto uregulować, aby ograniczyć ewentualne negatywne konsekwencje związane z pracą na odległość związane chociażby z odpowiedzialnością za wypadki przy pracy, czy rozliczanie czasu pracy. Poruszona zostanie również tematyka projektowanych zmian, co pozwoli uczestnikom lepiej przygotować się na wejście w życie nowych przepisów. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global, zarządzający biurem w Katowicach oraz Sandra Szybak-Bizacka, radca prawny, starszy prawnik, zarządzająca Zespołem Wynagrodzeń, Benefitów i PPK w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.

Lukasz Chruściel, PCS
Sandra Szybak Bizacka, radca prawny, PCS

12:00 Najnowsze trendy w wybranych obszarach prawodawstwa europejskiego: ESG oraz AML.

Zrównoważone inwestowanie uwzględniające kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu administracyjnego, a także ewolucja regulacji określających zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, to dwa bardzo ważne obszary prawodawstwa europejskiego wywierające wpływ na działalność instytucji finansowych w całej Unii. ESG oraz AML na szczeblu europejskim poświęcona zostanie prelekcja poprowadzona przez Wojciecha Kobylińskiego, senior associate w Linklaters.

Wojciech Kobyliński, Linklaters

12:45 Likwidacja stanowiska Rzecznika Finansowego oraz przyznanie nowych uprawnień Prezesowi UOKiK.

Potrzeba zwiększenia skuteczności i efektywności systemu ochrony konsumenta rynku finansowego to jedna z głównych przesłanek zawartych w treści uzasadnienia projektu do ustawy likwidującej stanowisko Rzecznika Finansowego. O tym, jakie zmiany wynikają z projektowanych regulacji, jakie nowe kompetencje zostaną przyznane Prezesowi UOKiK oraz jaki wpływ projektowane zmiany wywrą na działalność TFI opowie adw. Rafał Wojciechowski, dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Rafał Wojciechowski, Sadkowski i wspólnicy

13:30 - PRZERWA

14:00 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne | Panel dyskusyjny |

Znajdujące się obecnie na etapie finalnych uzgodnień zmiany w przepisach regulujących zasady rachunkowości funduszy wiązać się będą z koniecznością modyfikacji podejścia do wyceny istotnych walorów znajdujących się w portfelach inwestycyjnych funduszy. O zmianach wynikających z nowych regulacji dyskutować będą Benedykt Wiśniewski, partner zarządzający; członek zarządu w MGW Corporate Consulting Group wraz z zaproszonymi gośćmi.

Benedykt wiśniewski

15:00 Zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI (aktualny status prac).

Rozszerzenie zakresu obowiązków inspektora nadzoru o nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania a także określenie wymogów dla członków organów TFI, to główne modyfikacje przewidziane w najnowszym październikowym projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. O tym jakie modyfikacje w stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji ono przewiduje opowie Grzegorz Boguski, adwokat z Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy.

Grzegorz Boguski, MWW

15:45 - PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

Program FIS e-KONGRES MIDDLE&BACK OFFICE może ulec zmianie.
ZAPISZ SIĘ