PRAWO

Dopuszczalność przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym

29 lipca weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Za sprawą zmiany art.  282 ust. 3 ustawy rozszerzeniu uległ zakres okoliczności warunkujących dopuszczalność ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

Na skutek dodania do wyżej wymienionej jednostki redakcyjnej pkt 3b, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie informacji stanowiących taką tajemnicę przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z UE – podmiotowi obowiązanemu do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowelizacja ustawy w omawianym zakresie kończy tym samym dyskusję o dopuszczalności ujawnienia danych uczestnika funduszu dla potrzeb związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego.

Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż zakres uprawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową dotyczy wyłącznie sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz ich aktualizacji.

Przesłanka, która weszła w życie 29 lipca nie obejmuje okoliczności, w których ujawnienie informacji miałoby następować dla innych celów niż związane z ujawnieniem danych w CRBR.

Na marginesie warto wspomnieć, że oprócz dodania przesłanki uprawniającej do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową w zakresie dotyczącym konieczności realizacji zgłoszenia do CRBR, ustawodawca dodał również przesłankę pozwalającą na przekazanie Komisji informacji stanowiących tajemnicę zawodową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podejmowania działań przez KNF  mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

Nadchodzi koniec papierowych potwierdzeń

Każde TFI zarządzające FIO lub SFIO z dużą ilością uczestników ma świadomość, że wysyłka potwierdzeń transakcji w postaci papierowej stanowi istotną pozycję kosztową funduszu.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że papierowe potwierdzenia są nie tylko drogie, ale i niepraktyczne, no i rzecz jasna nieekologiczne.  

Niebawem jednak, za sprawą aktualnie trwających prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, nieco już przestarzały tryb przekazywania potwierdzeń transakcji ulegnie zmianie.

Na skutek nowelizacji art. 91 Ustawy o funduszach, formą domyślną potwierdzeń transakcji staną się potwierdzenia w postaci elektronicznej.

Wyjątki od zasady przekazywania potwierdzeń transakcji w postaci elektronicznej stanowiły będą sytuacje, w których uczestnik zawnioskuje o przekazywanie potwierdzeń w postaci papierowej oraz  przypadki, w których fundusz nie będzie dysponował danymi pozwalającymi na wysyłkę elektroniczną.

Zgodnie z intencją autorów projektu ustawy, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Co istotne, w treści projektowanych regulacji zawarta została propozycja przewidująca, że dotychczasowym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na osobisty odbiór potwierdzeń lub którzy nie wyrazili zgody na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, fundusze zobowiązane będą przekazywać potwierdzenia na dotychczasowych zasadach.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

ryzyko ESG (1)

Co wpis na krajową listę sankcyjną oznacza dla uczestników rynku finansowego?

Wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wiąże się między innymi z przyznaniem kompetencji ministrowi ds. wewnętrznych do prowadzenia krajowej listy sankcyjnej.

W związku z dokonaniem pierwszych wpisów na listę warto przeanalizować, jaki skutek okoliczność ta wywiera na działalność uczestników rynku finansowego.

Read More

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI – praca zdalna

Procedowania nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wprowadzenie do niego na stałe instytucji pracy zdalnej. Oznacza to, że będzie ona możliwa także po odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Projekt reguluje przede wszystkim pojęcie pracy zdalnej, zasady jej wprowadzenia, dodatkowe obowiązki oraz prawa pracodawcy i organizację pracy zdalnej w kontekście zasad bhp.

Read More

Projekt zmian w PPE, IKE i IKZE wrócił do Sejmu

W minionym tygodniu nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o IKE i IKZE, po przegłosowaniu jej przez Senat z nielicznymi poprawkami, wróciła do Sejmu. Zakres modyfikacji wprowadzonych przez izbę wyższą objął m.in. wydłużenie terminu vacatio legis, co skutkować ma wejściem w życie nowej ustawy 1 lipca bieżącego roku. Rozpatrzeniem poprawek zajmie się teraz Sejm. 

Read More

Nowelizacja ustawy o AML oczekuje na ogłoszenie

Pod koniec poprzedniego tygodnia podpisana została przez Prezydenta ustawa nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akt ten oczekuje aktualnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Powinno to nastąpić nie później, niż 30 kwietnia.   Read More

Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Choć do ujawnienia pierwszych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem został już niespełna miesiąc, wiele kwestii wynikających z nowych regulacji wciąż pozostaje niejasnych.

Rozwiewając część z nich warto przyjrzeć się bliżej roli towarzystwa funduszy inwestycyjnych na gruncie SFDR. Read More