Author: FIS

Rzutem na taśmę

Wiecie Państwo, czym jest zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych? Spieszę z wyjaśnieniem. Dla potrzeb tego artykułu przyjmijmy, że jest to niepisany zwyczaj zakładający nierozpoznawanie projektów aktów normatywnych zainicjowanych przez poprzedników przez parlament kolejnej kadencji. Od zasady tej są jednak wyjątki (jak na przykład projekty obywatelskie). Zasadę tę, jak pokazały wydarzenia z ostatnich dni, można również… obejść. 

Read More

Nowy obowiązek odnośnie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru

Już niedługo, bo od 13 października 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowo zakładane spółki, a  także praktycznie wszystkie spółki zarejestrowane przed tą datą, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, a także ich aktualizacji, do nowo powstającego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”). Read More

Drożej nie tylko w sklepach

Pieczywo, owoce, warzywa, a także wiele innych produktów spożywczych to tylko niektóre ze składników koszyka inflacyjnego. Większość z nich, o czym zapewne przekonał się każdy z nas, na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco podrożała. Okazuje się jednak, że podwyżki w ostatnim czasie dotknęły nie tylko dobra konsumpcyjne.

Read More

Przypomnienie o wchodzących w życie obowiązkach z obszaru CRS

Piętnastego kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 694). Warto wspomnieć, że akt ten wprowadził  szereg nowych wymogów do obowiązującej ustawy, przy czym realizacja części z nich została odroczona w czasie. Przykładem tego typu obowiązków są: Read More

Jakie skutki wywołuje decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez SATURN TFI? 

Dwudziestego sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego po raz trzeci w historii skorzystała z przyznanego jej uprawnienia do nałożenia sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Podmiotem, na który nałożono tę sankcję jest SATURN TFI. Wcześniej KNF zakazała prowadzenia działalności Inventum TFI, co miało miejsce w 2014 r. oraz FinCrea TFI trzy lata później.  Read More

Kiedy mniej znaczy więcej?

Z początkiem sierpnia dosyć dużym echem w środowisku prawników, inwestorów, przedsiębiorców no i oczywiście „start-upów” odbiła się informacja o podpisaniu przez Prezydenta RP projektu ustawy wprowadzającej PSA – prostą spółkę akcyjną. Read More

Analiza komunikatu UKNF dotyczącego obowiązków depozytariuszy

Na pytanie o zakres obowiązków depozytariusza funduszu inwestycyjnego większość prawników nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Klauzule generalne opisane w art. 72 ust. 1 ufi wraz z obowiązkiem działania niezależnego i w interesie uczestników funduszu, połączone z obowiązkiem unikania konfliktów interesów powodują, że świat depozytariuszy pełen jest pułapek. Najwyższa staranność od nich wymagana wydaje się być zatem tworem niesprecyzowanych obowiązków, które czasem są odtwarzane post factum. Dlatego też każde stanowisko, interpretacja lub komunikat UKNF są niezwykle cenne dla zrozumienia istoty pełnionej przez depozytariuszy funkcji. Read More

Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI obowiązuje 

Szesnastego lipca, czyli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Tym samym, wypełniona została luka w przepisach wykonawczych, regulujących najbardziej istotne obszary z punktu widzenia prowadzonej przez wszystkie TFI działalności. Tytułem przypomnienia- poprzednie rozporządzenie regulujące obszar materii tożsamy do aktualnie obowiązującego, utraciło moc prawną 22 kwietnia tego roku.  Read More