WYZWANIA DLA TFI W ZWIĄZKU Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYW AIFMD I UCITS V

WYZWANIA DLA TFI W ZWIĄZKU Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYW AIFMD I UCITS V

 

W dniu 02.06.2015 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych przewidujący łączną implementację do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw tj. AIFMD (ZAFI) oraz UCITS V. 

 

Przypomnijmy, że dokument od stycznia bieżącego roku podlegał uzgodnieniom międzyresortowym, których zakończenia rynek wyczekiwał z niecierpliwością, jako że na implementację dyrektywy AIFMD Polska miała czas do 22 lipca 2013, a termin wdrożenia dyrektywy UCITS V przypada na marzec 2016 roku.

 

Nowa ustawa generuje szereg wyzwań dla TFI, które będziemy analizować podczas warsztatów organizowanych dla TFI. Na pierwsze z nich, zorganizowane we współpracy z Kancelarią Prawną Krzysztof Rożko i Wspólnicy, zapraszamy już w połowie czerwca.

 

Data i miejsce                                                                                                                        

23 czerwca 2015,  godz 9:30-15:00                                                                               

Millennium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a, Warszawa.

 

 

 

 

9:30-9:45 Rejestracja Uczestników

 

9:45-10:00 Wprowadzenie

1) omówienie celu zajęć i oczekiwań Uczestników

 

10:00-10:45 Wymogi licencyjne i organizacyjne dla TFI oraz podmiotów zarządzających AFI:

1) zasady kontynuacji działalności TFI oraz podmiotów zarządzających AFI po wejściu w życie ustawy implementującej Dyrektywę ZAFI – czy i w jakim zakresie wymagane jest zezwolenie KNF;

2) omówienie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania TFI oraz podmiotów zarządzających AFI;

 

10:45-11:30 Wymogi dot. zarządzania ryzykiem dla podmiotów zarządzających AFI:

1) system zarządzania ryzykiem w podmiocie zarządzającym AFI:

     a) stała funkcja zarządzania ryzykiem;

     b) funkcjonalny i hierarchiczny rozdział funkcji zarządzania ryzykiem;

     c) porównanie z obecnym modelem systemu zarządzania ryzykiem w TFI;

2)  polityka zarządzania ryzykiem;

3) ogólne zasady obliczania ekspozycji i metody kompensacji;

4) monitorowanie i zarządzanie ryzykiem;

 

11:30-11:45 Przerwa kawowa

 

11:45-12:30 Zakres i możliwości outsourcingu przez podmioty zarządzające AFI w zakresie nowych obowiązków przewidzianych nowelizacją ustawy:

1) zakres umów będących przedmiotem outsourcingu;

2) wymogi co do możliwości powierzenia wykonywania czynności podmiotom trzecim;

3) obowiązki informacyjne względem KNF;

4) możliwość dalszego powierzenia wykonywanych czynności;

 

12:30-13:15 Obowiązki i uprawnienia depozytariusza AFI – zmiany w dotychczasowym modelu powiernictwa:

1) katalog podmiotów z którymi można zawrzeć umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza;

2) nowe obowiązki i uprawnienia depozytariusza AFI;

3) wytoczenie powództwa przez depozytariusza na rzecz uczestników;

 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-14:45 Kompetencje KNF i sposób sprawowanego nadzoru nad podmiotami zarządzającymi AFI:

1) informacje przekazywane KNF przez zarządzającego AFI;

2) uprawnienia KNF względem zarządzających AFI i pozostałych podmiotów;

3) system sankcji nadzorczych.

 

14:45-15:00 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów

Krzysztof Rożko, Michał Karwasiński i Arkadiusz Zbyrowski

Kancelaria Prawna

Krzysztof Rożko i Wspólnicy

 

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko sprawował nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania oraz nabywania przedsiębiorstw, oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie min. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucją państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, „Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organy funduszu inwestycyjnego.”

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. “Gazeta Giełdy Parkiet” i “Gazeta Prawna”.

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadzi szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego

Koszt uczestnictwa:

DO 18 CZERWCA 2015: 1200 zł netto za osobę + 23% VAT 

PO 18  CZERWCA 2015: 1500 zł netto za osobę + 23% VAT 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte