Dopuszczalność przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym

Dopuszczalność przekazania informacji o beneficjencie rzeczywistym

29 lipca weszła w życie ważna nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Za sprawą zmiany art.  282 ust. 3 ustawy rozszerzeniu uległ zakres okoliczności warunkujących dopuszczalność ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

Na skutek dodania do wyżej wymienionej jednostki redakcyjnej pkt 3b, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie informacji stanowiących taką tajemnicę przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z UE – podmiotowi obowiązanemu do ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowelizacja ustawy w omawianym zakresie kończy tym samym dyskusję o dopuszczalności ujawnienia danych uczestnika funduszu dla potrzeb związanych z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego.

Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż zakres uprawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową dotyczy wyłącznie sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz ich aktualizacji.

Przesłanka, która weszła w życie 29 lipca nie obejmuje okoliczności, w których ujawnienie informacji miałoby następować dla innych celów niż związane z ujawnieniem danych w CRBR.

Na marginesie warto wspomnieć, że oprócz dodania przesłanki uprawniającej do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową w zakresie dotyczącym konieczności realizacji zgłoszenia do CRBR, ustawodawca dodał również przesłankę pozwalającą na przekazanie Komisji informacji stanowiących tajemnicę zawodową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podejmowania działań przez KNF  mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

No Comments

Leave a Comment