Co wpis na krajową listę sankcyjną oznacza dla uczestników rynku finansowego?

Co wpis na krajową listę sankcyjną oznacza dla uczestników rynku finansowego?

Wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wiąże się między innymi z przyznaniem kompetencji ministrowi ds. wewnętrznych do prowadzenia krajowej listy sankcyjnej.

W związku z dokonaniem pierwszych wpisów na listę warto przeanalizować, jaki skutek okoliczność ta wywiera na działalność uczestników rynku finansowego.

Kto może zostać wpisany na listę?

Zgodnie z postanowieniami ustawy, wpisowi na listę podlegają osoby i podmioty dysponujące środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierające:

  • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub
  • poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi

Poza wymienionymi wyżej kategoriami osób i podmiotów, wpisowi na listę podlegają także osoby i podmioty bezpośrednio z nimi związane, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Kto dokonuje wpisu na listę i w jakim trybie się to odbywa?

Wpisu na listę w drodze decyzji administracyjnej dokonuje minister ds. wewnętrznych. Decyzja, mimo że może być ona zaskarżona, podlega natychmiastowemu wykonaniu. W treści decyzji, poza oznaczeniem osoby lub podmiotu wpisywanych na listę zamieszcza się również zakres stosowanych wobec nich środków ograniczających.

Kopia szkle na

Jakie skutki wiążą się z wpisem na listę?

To jakie skutki wiążą się z wpisem na listę zależy w głównej mierze od tego, jakim zakresem środków ograniczających dana osoba lub podmiot zostały objęte.

Tytułem przykładu można wskazać, że jedynym środkiem ograniczającym w stosunku do osób fizycznych wpisanych na listę może być ujęcie ich w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zaś w przypadku podmiotów zakres stosowanych środków ograniczających może sprowadzać się do wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.  

Co wpis na listę sankcyjną oznacza dla uczestników rynku finansowego?

W świetle powyższego, na tak zadane pytanie należy odpowiedzieć, że wszystko zależy od tego, jakim zakresem środków ograniczających objęta została dana osoba lub podmiot. Sam fakt wpisu na listę nie powinien wiązać się z odmową nawiązania stosunków gospodarczych lub koniecznością ustanowienia blokady rejestru.

Wydaje się natomiast bezsprzeczne, że odmowa realizacji zlecenia oraz ustanowienie blokady muszą miejsce w przypadku, gdy zakres stosowanych wobec danej osoby lub podmiotu środków ograniczających obejmował będzie:

  1. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
  2. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
  3. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend
  4. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a, b lub c.

Co istotne,  środki ograniczające należy stosować zarówno do aktualnych jak i potencjalnych klientów.

Lista sankcyjna dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

SZKOLENIE KP

Tags:

No Comments

Leave a Comment