Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI – praca zdalna

Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. z perspektywy TFI – praca zdalna

Procedowania nowelizacja Kodeksu pracy zakłada wprowadzenie do niego na stałe instytucji pracy zdalnej. Oznacza to, że będzie ona możliwa także po odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Projekt reguluje przede wszystkim pojęcie pracy zdalnej, zasady jej wprowadzenia, dodatkowe obowiązki oraz prawa pracodawcy i organizację pracy zdalnej w kontekście zasad bhp.

Zwracamy uwagę na najważniejsze założenia ustawodawcy:

 1. Zasadą przy wprowadzaniu pracy zdalnej ma być uzyskanie zgody pracownika. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie mogło nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.
 1. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy w dwóch sytuacjach:
 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe,

– jeżeli pracownik złoży, bezpośrednio przed wydaniem polecenia, w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 1. Zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli zaś u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie mógł określić na trzy sposoby:
 • w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy albo,
 • w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo,
 • w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Kopia szkle na

 1. Praca zdalna będzie mogła być wykonywana również okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
 1. Nowelizacja reguluje również kwestie ponoszenia kosztów za materiały i narzędzia stosowane do pracy zdalnej przez pracownika. Przede wszystkim to pracodawca zostanie zobligowany do zakupu odpowiednego sprzętu. Drugą możliwą opcją, będzie wypłacenie ekwiwalentu dla pracownika za korzystanie z własnych zasobów.
 1. Przepisy odnoszą się także do zasad kontroli wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika oraz szczególnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracy zdalnej. Pracodawca powinien również określić zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadzić, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

Patrycja Dombrovska

adwokat

Partner w kancelarii prawnej Snażyk Mordaka Radcowie Prawni sp.p.

SZKOLENIE KP

Tags:

No Comments

Leave a Comment