Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę obowiązuje

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę obowiązuje

Szesnastego kwietnia, a więc dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Istotnym z perspektywy TFI oraz zarządzanych funduszy jest uregulowanie w drodze wyżej wymienionej ustawy sankcji z powodu naruszenia zakazów wprowadzonych w drodze Rozporządzenia  Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Naruszenie zakazów przewidzianych w unijnych rozporządzeniach może wiązać się z nałożeniem na podmiot naruszający kary pieniężnej w wysokości do 20 mln zł.

Równie istotnym, co wprowadzenie sankcji z powodu naruszenia regulacji unijnych jest nadanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych kompetencji do stworzenia krajowej listy osób i podmiotów objętych sankcjami wśród których wymienia się m.in. zamrożenie aktywów. Lista, o której mowa publikowana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych (na dzień publikacji artykułu lista jeszcze nie została opublikowana).

Ustawa przewiduje, że lista, o której mowa powyżej zawierać będzie oznaczenie osób i podmiotów, wobec których stosować się będzie środki ograniczające przewidziane ustawą, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków będzie miał zastosowanie do danego podmiotu.

Publikacja listy osób i podmiotów objętych sankcjami z perspektywy TFI oznaczać będzie m.in. zakaz nawiązywania relacji z takimi podmiotami, a także konieczność monitorowania baz klientów pod kątem oceny, czy wśród nich nie występują osoby lub podmioty znajdujące się na liście.

Krzysztof Szachogłuchowicz

radca prawny

Wiceprezes zarządu FIS

Kopia szkle na

Tags:

No Comments

Leave a Comment