Nowelizacja ustawy o AML oczekuje na ogłoszenie

Nowelizacja ustawy o AML oczekuje na ogłoszenie

Pod koniec poprzedniego tygodnia podpisana została przez Prezydenta ustawa nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akt ten oczekuje aktualnie na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Powinno to nastąpić nie później, niż 30 kwietnia.  

Dla wielu instytucji obowiązanych, w tym również TFI, wejście w życie nowelizacji wiązać się będzie z potrzebą gruntownej modyfikacji stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

W tym miejscu warto wspomnieć o kilku najważniejszych zmianach, które wynikać będą z wejścia w życie nowych przepisów. Należeć będą do nich:

  • Określenie zasad przechowywania dokumentów i informacji pozyskanych w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego;
  • Wprowadzenie wymogu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
  • Modyfikacja definicji beneficjenta rzeczywistego, grupy, PEP;
  • Modyfikacja przypadków, w których wymagane jest stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
  • Modyfikacja zakresu przedmiotowego procedury wewnętrznej o zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy oraz o zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego i czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze;
  • Dodanie mechanizmów ochronnych sygnalistów;
  • modyfikacja zakresu przedmiotowego procedury whistleblowing.

Co prawda ustawa nowelizująca zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, jednak dla większości przepisów istotnych z punktu widzenia instytucji obowiązanych, prawodawca przewidział dłuższy, sześciomiesięczny termin na ich wejście w życie.

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz

Wiceprezes FIS

Partner w Snażyk Mordaka sp.k.

wycena wierzytelnosci_webinar

BACK                                                HOME                                             NEXT  

Tags:

No Comments

Leave a Comment