Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Podwójna rola TFI na gruncie rozporządzenia SFDR

Choć do ujawnienia pierwszych informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem został już niespełna miesiąc, wiele kwestii wynikających z nowych regulacji wciąż pozostaje niejasnych.

Rozwiewając część z nich warto przyjrzeć się bliżej roli towarzystwa funduszy inwestycyjnych na gruncie SFDR.

Już pierwsza lektura Rozporządzenia pozwala stwierdzić, że krajowe TFI, z uwagi na posiadanie statusu spółki zarządzającej UCITS lub zarządzającego AFI, powinny być kwalifikowane, jako uczestnicy rynku finansowego. Taki wniosek wynika wprost  z art. 2 pkt 1 lit. e oraz art. 2 pkt 1 lit. i Rozporządzenia. Wartym podkreślenia jest fakt, że istnieją również inne obszary, w których przyznanie towarzystwu statusu uczestnika rynku finansowego byłoby możliwe, przy czym decydującą rolę w tym zakresie każdorazowo miałby zakres oferty produktowej danego podmiotu.

Abstrahując od powyższego zagadnienia, należy wspomnieć, że adresatami regulacji w sprawie ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem poza uczestnikami rynku finansowego są również doradcy finansowi. Rozporządzenie SFDR podobniej jak w przypadku „uczestników rynku finansowego”, również i w tym przypadku posługuje się autonomiczną definicją, przewidując, że „doradcą finansowym” jest każdy z podmiotów wymienionych w katalogu zawartym w art. 2 pkt 11. Tytułem przykładu, do kategorii tej zalicza się między innymi pośrednika ubezpieczeniowego, który świadczy usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.

Co jednak istotne, wśród kategorii podmiotów kwalifikowanych jako doradcy finansowi są również między innymi ZAFI świadczący usługę doradztwa inwestycyjnego oraz spółki zarządzające UCITS świadczące usługę doradztwa inwestycyjnego. Z danych publikowanych na stronie KNF wynika, że na naszym rodzimym rynku takich podmiotów jest 11.

Powyższe oznacza, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych świadczące usługę doradztwa inwestycyjnego na gruncie SFDR kwalifikowane być mogą zarówno, jako uczestnicy rynku finansowego, jak i jako doradcy finansowi. Czy okoliczność ta ma wpływ na zakres ujawnień? Oczywiście, że tak. O obowiązku realizacji zarówno wymogów przewidzianych dla uczestników rynku finansowego jak i wymogów adresowanych do doradców finansowych przez instytucje posiadające oba te statusy przesądził unijny prawodawca, wskazując w motywie 7 preambuły, że:

„W przypadku gdy podmioty (…) prowadzą działalność zarówno uczestników rynku finansowego, jak i doradców finansowych, powinny one być zatem uznawane za uczestników rynku finansowego w przypadku gdy działają w charakterze twórców produktów finansowych, w tym w zakresie zarządzania portfelem, oraz powinny być uznawane za doradców finansowych w przypadku gdy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.”

Powyższe nie pozostawia cienia wątpliwości, że zakres ujawnień TFI świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego powinien poza wymogami przewidzianymi dla uczestników rynku finansowego, uwzględniać również realizację obowiązków przypisanych doradcom finansowym.

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz

Wiceprezes FIS

Partner w Snażyk Mordaka sp.k.

 

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz Partner, Radca prawny Kancelaria Snażyk Mordaka sp.k. Wiceprezes Fund Industry Support Sp. z o.o. (5)

 

 

BACK                                                HOME                                             NEXT  

Tags:

No Comments

Leave a Comment