Czy ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagają aktualizacji KIID?

Czy ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymagają aktualizacji KIID?

Rozporządzenie SFDR, które nakłada na uczestników rynku finansowego szereg wymogów w zakresie ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, określa jednocześnie miejsce ich publikacji. Sprawa na pierwszy rzut oka wydawać by się mogła stosunkowo prosta. Ograniczając się do kategorii produktów jakimi są fundusze inwestycyjne, już pobieżna lektura rozporządzenia daje jasną odpowiedź, że ujawnienia na poziomie FIO powinny mieć miejsce w prospekcie informacyjnym, zaś w przypadku SFIO i FIZ miejscami ujawnień powinny być informacje dla klienta AFI. Skąd zatem pomysł na ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w KIID?

Artykuł 6 ust. 1 SFDR wymaga zawarcia w treści wyżej wymienionych dokumentów informacji na temat:

  • sposobu, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych wraz z informacją o wynikach oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu uczestnictwa w danym funduszu, lub
  • w przypadku stwierdzenia, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w przypadku danego funduszu są nieznaczące, zamieszczenia jasnego i zwięzłego wyjaśnienia przyczyn uzasadniających taką oceną.

A zatem jeszcze raz. Tym co nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości jest potrzeba zamieszczenia w prospekcie informacyjnym lub informacji dla klienta AFI jednego z dwóch opisanych wyżej ujawnień. Działanie to powinno zostać zrealizowane do 10 marca 2021 r.

Powyższa analiza nie daje jednak odpowiedzi na pytanie zadane w tytule.  Przyjrzyjmy się zatem konstrukcji KIID oraz rozporządzeniu 583/2010, które reguluje zakres informacji wymaganych do ujawnienia w tym dokumencie.

Kluczowe informacje dla inwestorów są dokumentem dalece wystandaryzowanym. Składają się one z kilku sekcji, w tym między innymi takiej, która opisuje profil ryzyka i zysku.

KIID w omawianym obszarze wymagają m.in. wyjaśnienia ryzyka mającego istotne znaczenie dla funduszu, które nie jest odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik SRRI.

Problematyczne wydawać się może to, że KIID wymagając opisowego wyjaśnienia ryzyka mającego istotne znaczenie dla funduszu zawiera zamknięty katalog kategorii ryzyk, wśród których ryzyko ESG nie występuje.

Czy zatem w przypadku uznania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako znaczącego dla danego funduszu, informacja na ten temat powinna znaleźć się nie tylko w prospekcie informacyjnym lub informacji dla klienta AFI, ale również w KIID?

Wydaje się, że wszystko zależeć będzie od tego, w którym miejscu ryzyko ESG umiejscowione zostanie w procesie identyfikacji, monitorowania i pomiaru ryzyka przez dane TFI.

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz

Wiceprezes FIS

Partner w Snażyk Mordaka sp.k.

Przyjmujemy jeszcze zapisy na webinary poświęcone wymogom dotyczącym ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

SPRAWDŹ >>

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia trendy

BACK                                                HOME                                             NEXT  

No Comments

Leave a Comment