Planowane zmiany w systemie podatkowym, czyli o tym, co kryje się za projektem nowelizacji ustaw o PIT i CIT

Planowane zmiany w systemie podatkowym, czyli o tym, co kryje się za projektem nowelizacji ustaw o PIT i CIT

Szesnastego września na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

O zamiarze publikacji tego projektu już kilka dni temu informowało ministerstwo finansów wskazując, że akt ten zawierał będzie w swojej treści szereg mechanizmów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Co przewidują projektowane regulacje?

Po pierwsze i najważniejsze, opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Działanie to, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, służyć ma zapewnieniu respektowania zasady sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okazuje się bowiem, że spółki komandytowe stanowią struktury, które są jednymi z najczęściej wykorzystywanych dla potrzeb optymalizacji podatkowej.

W tym miejscu warto dodać, że z tych samych względów, które przemawiają za objęciem podatkiem CIT spółek  komandytowych, podatkiem, co w zestawieniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami może wydawać się dziwne, objęte zostaną również spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne. Warunkiem objęcia poszczególnych spółek jawnych CIT będzie niezłożenie przez nie informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku takich spółek.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, obowiązkiem podatkowym nie zostaną objęte te ze spółek jawnych, w których tożsamość wszystkich wspólników będących podatnikami podatku dochodowego zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Powracając natomiast do spółek komandytowych warto nadmienić, że projektowane regulacje przewidują wprowadzenie w ograniczonym zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dla ich komandytariuszy. Zwolnienie takie możliwe będzie do zastosowania w tych spółkach, które nie będą wykazywać właściwości optymalizacyjnych.

Odnosząc się do projektu nowelizacji, warto zwrócić uwagę na drugą z kluczowych regulacji, którą on przewiduje. Mowa tu o obowiązku publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, którym objęte będą podmioty osiągające w skali roku przychody przekraczające równowartość 50 mln euro. Obowiązkiem publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej, bez względu na poziom przychodów, objęci będą również podatnicy prowadzący działalności w formie podatkowej grupy kapitałowej. Informacje o realizacji strategii podatkowej będą musiały być przekazywane do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na stronach internetowych poszczególnych podmiotów. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzenie komentowanego obowiązku „ma przyczynić się do wzmocnienia skłonności podatników do prawidłowego wypełniania ich zobowiązań podatkowych poprzez zwiększenie ich transparentności w tym obszarze oraz kontroli społecznej podejmowanych działań”. Uchybienie obowiązkowi publikacji sprawozdania zagrożone ma być karą pieniężną w wysokości do 1 mln zł.

Trzecim z mechanizmów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego przewidzianym w projekcie nowych przepisów jest znaczące ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej. Uzasadnieniem planowanych zmian jest potrzeba zapewnienia aby ulga ta znalazła zastosowanie tylko do osób o najniższych dochodach.  

Na koniec warto wspomnieć, że poza modyfikacjami systemu podatkowego w zakresie jego uszczelniania, projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także zmiany w przepisach o cenach transferowych.

Aktualnie projekt nowelizacji znajduje w fazie opiniowania.

Pełna treść dokumentu dostępna jest pod linkiem. 

r.pr. Krzysztof Szachogłuchowicz

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka

Wiceprezes Zarządu  FIS

BACK                                                HOME                                             NEXT  

No Comments

Leave a Comment