Podsumowanie luty 2020 r.

Podsumowanie luty 2020 r.

Co wydarzyło się w lutym 2020 r. na rynku funduszy inwestycyjnych? Zapraszamy do lektury podsumowania

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

COPERNICUS CAPITAL TFI

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 18 lutego br. jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję dot. nałożenia kar pieniężnych na Copernicus Capital TFI. Towarzystwo odwoływało się od decyzji z dnia 19 listopada 2019 r. kiedy otrzymało kary o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł.

IDEA BANK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał Idea Bank wypłatę rekompensat klientom poszkodowanym przez GetBack. UOKiK ocenił, że bank oferował swoim klientom produkty wysokiego ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom. Zastosowano niedozwoloną praktykę missellingu.  Wydana dziś decyzja nakłada na Idea Bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Decyzja szczegółowo określa zasady wyliczania wysokości zwracanych środków. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20 proc. zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. Za tyle – co do zasady – konsumenci musieli nabyć obligacje GetBack w ramach jednej emisji, aby wziąć w niej udział. W sytuacji takiej rekompensata należna konsumentowi wobec zastosowanego przez bank misselingu wyniesie 10 tys. zł – czytamy w komunikacie

Prezes UOKiK nakazał bankowi wypłatę rekompensaty w terminie 1 miesiąca od otrzymania od konsumenta wniosku. Decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

ALTUS TFI

Towarzystwo złożyło do KNF wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w łącznej wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, czytamy w komunikacie podanym przez Altus TFI.

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

IPOPEMA TFI

Towarzystwo podpisało umowę z Altus TFI o przejęcie zarządzania funduszem Secus NSFIZ InSecura.

AGIO FUNDS TFI

Towarzystwo wprowadziło na rynek kolejny produkt – BETA ETF WIG20lev PFIZ. Jego debiut miał miejsce 25 lutego br. Agio Funds TFI przeprowadziło emisję funduszu, koordynatorem projektu jest Beta Securities Poland, natomiast animatorem rynku – Dom Maklerski BOŚ. Fundusz będzie syntetycznie odzwierciedlał indeks WIG20 z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej WIG20lev, w tym udział fizycznej replikacji portfela opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje, który będzie stanowił nie mniej niż 50% łącznej ekspozycji portfela funduszu na WIG20.

ZMIANY OSOBOWE

ALTUS TFI

Piotr Góralewski zastąpi Andrzeja Ladko na stanowisku prezesa zarządu Altus TFI, podała spółka. Andrzej Ladko nie podał przyczyny rezygnacji. Datą zaprzestania pełnienia funkcji prezesa jest 29 lutego 2020 roku. Jednocześnie Bogusław Galewski zrezygnował z funkcji członka zarządu, zastąpi go Wioletta Błaszkowska, powołana z dniem 1 marca 2020 r., podała spółka.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

BACK                                                HOME                                             NEXT  

No Comments

Leave a Comment