PODSUMOWANIE MIESIĄCA – STYCZEŃ 2020

PODSUMOWANIE MIESIĄCA – STYCZEŃ 2020

Jak ten czas szybko leci. Dopiero co witaliśmy Nowy Rok, a już ponad miesiąc za nami. Przyjrzyjmy się temu, jakie wydarzenia miały miejsce w styczniu 2020.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Niższe maksymalne wynagrodzenie za zarządzanie

Od 1. stycznia 2020 r. obowiązuje niższe wynagrodzenie za zarządzanie FIO i SFIO. Do końca bieżącego roku stawka wynagrodzenia stałego nie będzie mogła przekroczyć 3% WAN. Przypominamy, że docelowo maksymalny próg opłaty za zarządzanie ma wynieść, począwszy od 2022 r. nie więcej niż 2% wartości aktywów netto.

Tekst jednolity Ustawy o funduszach

Duża liczba zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych, która miała miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat, przyczyniła się do publikacji nowego tekstu jednolitego ustawy. Wejście w życie najbliższych zmian do tego aktu planowane jest na marzec.

Prace nad ustawą OFE

Jak podała Polska Agencja Prasowa, 29 stycznia komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny przyjęły projekt ustawy dot. przeniesienia środków OFE na IKE wraz z 31 poprawkami do niego. Jedna z najważniejszych poprawek dotyczyły limitów inwestycyjnych przekształcanych funduszy. W połowie lutego ustawa została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu.

NIK publikuje raport o działaniach państwa wobec spółki GetBack

21. stycznia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport stanowiący szczegółową analizę działalności organów administracji publicznej wobec GetBack, a także instytucji finansowych zaangażowanych w działalność spółki. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

GO TFI wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy

Po koniec roku decyzją KNF Towarzystwu cofnięte zostało zezwolenie na prowadzenie działalności, a także nałożone zostały sankcje finansowe w łącznej wysokości 6,5 mln zł. Towarzystwo w styczniu wystąpiło z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych kar pieniężnych. Wcześniej, towarzystwo podało w raporcie bieżącym, że zaskarżyło w całości w dniu 19 grudnia poprzedniego decyzję KNF do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wielu największych uchybiło obowiązkowi utworzenia PPK

Na początku stycznia PFR rozesłał wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie do największych pracodawców, którzy uchybili temu obowiązkowi. Według informacji prasowych, wśród pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób,  takich podmiotów było ponad sto.

 

ZMIANY OSOBOWE

 

Tomasz Orlik w zarządzie PFR TFI

Decyzją Rady Nadzorczej Towarzystwa Tomasz Orlik powołany został powołany na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych.

Marcin Szuba przechodzi do Esaliens TFI

Z początkiem roku Marcin Szuba zatrudniony został na stanowisku dyrektora inwestycyjnego w Esaliens TFI. Jak podano w komunikacie towarzystwa, specjalizacja nowego dyrektora w sektorze medycznym skutkować będzie m.in.  uzupełnieniem oferty TFI o nowe rozwiązanie inwestycyjne w tym obszarze.

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

Generali rozpoczyna rok z nową promocją

Sto lub tysiąc złotych, na taką nagrodę można liczyć przy zainwestowaniu odpowiednio dziesięciu tysięcy lub stu tysięcy złotych w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Oszczędnościowego wydzielonego w ramach Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Rozpoczęta przez towarzystwo promocja, której celem jest, jak napisano w regulaminie, „poprawa jakości usług świadczonych na rzecz Uczestników Promocji, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy Uczestników Promocji w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz zachęcenie Klientów do dokonywania inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI SA.”, potrwa przez najbliższych kilka miesięcy. Szczegółowe zasady promocji określa regulamin dostępny na stronie Towarzystwa.

TFI PZU nagrodzi klientów regularnie oszczędzających

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie, „Nowi klienci, którzy rozpoczną inwestowanie za pomocą inPZU i co miesiąc przez rok będą przelewać na swoje konto w inPZU po 500 zł, na koniec tego okresu otrzymają dodatkowe 500 zł brutto.” Szczegółowe zasady promocji określa regulamin.

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI wnioskują o skup akcji własnych Altus TFI

Trzy fundusze zarządzane przez Quercus TFI, które posiadają w swoich portfelach akcje Altus TFI, wystąpiły z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad miałoby być m.in. głosowanie nad uchwałą upoważniającą zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Termin zgromadzenia wyznaczony został na 27 lutego 2020 r.

Na początku lutego Komisja odebrała licencję Altus TFI na prowadzenie działalności.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

ZASADYEMISJI_WARSZTATY

BACK                                                HOME                                             NEXT  

 

No Comments

Leave a Comment