Z czym dla TFI wiąże się nowelizacja ustawy o ofercie? Cz. II.

Z czym dla TFI wiąże się nowelizacja ustawy o ofercie? Cz. II.

Przyglądając się zmianom ustawy o funduszach, które weszły w życie 30 listopada, nie sposób pominąć dodanych art. 46d – 46g. Przepisy te kreują między innymi obowiązek opracowania polityki zaangażowania.  

Po co to wszystko? 

Wczytując się w uzasadnienie do projektu ustawy, dowiedzieć się można, że obowiązek opracowania polityki zaangażowania służyć ma zapewnieniu większej przejrzystości działalności funduszy. Podstawowym celem polityki jest bowiem wskazanie w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, uwzględniane jest  w strategii inwestycyjnej funduszu. 

Z powyższych względów poza opracowaniem polityki zaangażowania oraz jej publikacją na stronie, towarzystwa zobligowane będą do zamieszczenia na www sprawozdań z wykonania polityk lub informacji o powodach odstąpienia od ich opracowywania, lub upowszechniania. 

A co jeśli tego nie zrobią? 

Uchylenie się od obowiązków związanych z opracowaniem i publikacją polityki, a także publikacją wyjaśnień rodzi ryzyko poniesienia przez osoby obowiązane (członków zarządu TFI) odpowiedzialności karnej. Mówiąc wprost, za niedopełnienie powyższych wymogów można zostać ukaranym grzywną, karą ograniczenia wolności lub nawet pójść do więzienia na okrągły rok.  Ta sama kara może spotkać osoby, odpowiedzialne za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych informacji wpływających w istotny sposób na treść wyżej wymienionych dokumentów

Od ogółu do szczegółu

Do obowiązkowych elementów polityki należy zaliczyć opisy sposobów:

  1. monitorowania spółek, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
  2. prowadzenia dialogu ze spółkami;
  3. wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami;
  4. współpracy z innymi akcjonariuszami;
  5. komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek;
  6. zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.

Obowiązkowe elementy sprawozdania z wykonania polityki to:

  1. ogólny opis sposobu głosowania;
  2. opis najważniejszych głosowań;
  3. opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania.

Warto dodać, że w przypadku gdy towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje polityki zaangażowania, lub sprawozdania z jej wykonania, powinno opublikować wyjaśnienie powodów, dla których to nie nastąpiło.

Na szczęście są przepisy przejściowe

Zgodnie z postanowieniami art. 30 ustawy nowelizującej opracowanie i publikacja po raz pierwszy polityki zaangażowania, albo publikacja wyjaśnienia powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania powinny nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 

Co się zaś tyczy sprawozdania albo publikacji wyjaśnień powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, wymóg ten powinien zostać zrealizowany łącznie za lata 2019 i 2020. 

KRZYSZTOF SZACHOGŁUCHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER W KANCELARII SNAŻYK KOROL MORDAKA, WICEPREZES ZARZĄDU FIS

Kopia trendy(1)

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment