Podsumowanie miesiąca – listopad 2019

Podsumowanie miesiąca – listopad 2019

Listopad na rynku funduszowym był burzliwy. Co wydarzało się w tym czasie? Zapraszamy do lektury podsumowania miesiąca.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

Trzydziestego listopada weszła w życie ustawa o nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Akt ma na celu inkorporować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1) oraz służyć zapewnieniu stosowania rozporządzenia prospektowego (2017/1129). Poza zmianą ustawy o ofercie, nowelizacja objęła również ustawę o funduszach inwestycyjnych.

Ustawa o likwidacji OFE

Rada Ministrów 26 listopada przyjęła projekt ustawy o przekształceniu OFE. Teraz projekt rozpatrywany będzie przez parlament. Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od dnia jej ogłoszenia.

Komisja  odbiera licencję i nakłada kary

LARTIQ TFI

Na posiedzeniu 5 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła  zezwolenie na wykonywanie działalności przez Lartiq TFI oraz nałożyła na Towarzystwo karę w wysokości 5 mln zł. Kary podyktowane były niedostatecznym monitorowaniem wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu portfelami Funduszy Trigon Profit. Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie sankcji cofnięcia zezwolenia.

COPERNICUS CAPITAL TFI

KNF na posiedzeniu 19 listopada br. nałożyła na Copernicua Capital TFI łączną karę w wysokości 3,5 mln zł. Kara 2 mln zł została nałożona za naruszenie limitów przez wybrane fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI. Druga kara, w wysokości 1,5 mln zł, związana jest z naruszeniem przez Copernicus Capital TFI ustawy w związku z brakiem działania w interesie uczestników funduszu poprzez lokowanie aktywów funduszu w udziały jednej ze spółek.

W komentarzu Towarzystwo podało, że „ (…) w ocenie Towarzystwa, wysokość nałożonej kary pieniężnej jest bezprecedensowa oraz niewspółmierna w stosunku do charakteru i istotności stwierdzonych naruszeń, jak również skali prowadzonej przez Towarzystwo działalności.” TFI zamierza odwołać się od decyzji Komisji.

ALTUS TFI

Komisja Nadzoru Finansowego zmniejszyła łączną karę nałożoną na Altus TFI o 60 tys. zł. Decyzja dotyczy kar nałożonych 25 czerwca 2019 r., wynoszących pierwotnie 1,2 mln zł.

 

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

TFI BDM

Po odebraniu licencji SATURN TFI 20 sierpnia br., aż 18 funduszy zarządzanych przez byłe TFI przejmie TFI BDM. Ponadto zarządzane uprzednio przez SATURN fundusze trafią także do Ipopema TFI, BPS TFI, Origin TFI oraz Copernicus Capital TFI. Sześć funduszy spośród oferty nieistniejącego towarzystwa w związku z nieprzejęciem zarządzania przez inne TFI, zostanie one zlikwidowane  – chodzi o Stability Fund 17 FIZAN, Saturn Dynamiczny FIZ, Saturn Globalny Stabilnego Dochodu FIZ, InMedica FIZ, Enigma FIZAN oraz Corvus FIZAN.

 

TFI PZU

Towarzystwo może pochwalić się rekordowymi napływami aktywów, które sięgnęły 1,2 mld zł łącznej sprzedaży netto na koniec października 2019 r. Najbardziej atrakcyjną strategią do pozyskiwania nowych aktywów okazały się fundusze obligacji skarbowych ( przyrost aktywów o 1 mld zł). Największą popularnością spośród tej grupy funduszy cieszy się fundusz PZU Papierów Dłużnych Polonez, który w okresie 12 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie 9,4 proc. Z kolei fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących w ciągu 12-miesięcy zarobił ponad 18 proc.

 

 

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

PKO BP

Bank wprowadził nową usługę doradztwa inwestycyjnego skierowaną do wszystkich osób korzystających z iPKO. Inwestomat dobiera fundusze do wskazanego przez klienta celu inwestycyjnego, uwzględniając poziom akceptacji ryzyka, horyzont inwestycyjny oraz oczekiwaną stopę zwrotu. Inwestowanie przy pomocy usług Inwestomatu można rozpocząć już od 100 zł.

 

BALTIC TFI

Towarzystwo poinformowało o planowanym uruchomieniu parasolowego funduszu inwestycyjnego otwartego. Wniosek został złożony kilka miesięcy temu do Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie w ofercie TFI dostępne są wyłącznie fundusze zamknięte.

 

WYDARZENIA BRANŻOWE

5 listopada br. odbyła się II edycja FISKONGRES MIDDLE&BACK OFFICE, który cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, niż edycja wiosenna. W trakcie wydarzenia poruszone zostały najważniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych regulujących sposób prowadzenia działalności przez TFI. Eksperci przyjrzeli się również nowym regulacjom unijnym, a także perspektywom i wyzwaniom dla rynku.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

Kopia trendy(1)

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment