Z czym dla TFI wiąże się nowelizacja ustawy o ofercie? Cz. I

Z czym dla TFI wiąże się nowelizacja ustawy o ofercie? Cz. I

No i stało się. Długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o ofercie publicznej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie, poza kilkoma przepisami,  już 30 listopada tego roku. Jak wiadomo, akt ma na celu inkorporować do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1) oraz służyć zapewnieniu stosowania rozporządzenia prospektowego (2017/1129).

Myliłby się ten, kto sądziłby, że nowelizacja wiąże się tylko i wyłącznie ze zmianą zasad regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. Dowodem na to są obowiązki nałożone na TFI, które w części powinny zostać zrealizowane już niebawem. O co chodzi? 

 

Miesiąc na zgłoszenie o podziale kompetencji

 

Najpóźniej 30 grudnia, czyli w przeddzień Sylwestra, towarzystwa powinny przekazać Komisji Nadzoru Finansowego, informację o podziale kompetencji w zarządzie towarzystwa według stanu na dzień wejścia w życie ustawy (tj. według stanu na 30 listopada).  

 

Przypomnę, że chodzi o poinformowanie o podziale na: 

 

1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie;

2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.

 

Na marginesie dodam, że zgodnie z nowymi wymogami powyższe funkcje nie mogą być ze sobą łączone, a dodatkowo nadzorowanie systemem zarządzania ryzykiem nie może zostać powierzone prezesowi zarządu. 

 

Co istotne, wprowadzany w drodze nowelizacji art. 42a ust. 2 ustawy o funduszach przewiduje, że ustalenie podziału kompetencji w zarządzie należy co prawda do zarządu, jednak podział taki musi zostać dodatkowo zatwierdzony przez radę nadzorczą. 

 

I tu rodzi się pytanie, czy obowiązek zatwierdzenia dotyczy również podziału, o którym TFI poinformują  Komisję do 30 grudnia tego roku? Wykładnia celowościowa przepisu zdaje się przesądzać, że tak właśnie być powinno. 

 

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to konieczność zwołania posiedzenia rady lub podjęcia przez nią uchwały w trybie obiegowym (przy czym przy trybie obiegowym byłbym bardzo ostrożnym; jeżeli bowiem uchwała rady uznana zostanie za podejmowaną w sprawach osobowych, może zachodzić konieczność poddania jej pod głosowanie w trybie tajnym, a wtedy nici z głosowania poza posiedzeniem). 

 

Kończąc, dodam, że zmiany personalne na stanowisku członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych, dokonane po 30 listopada tego roku, wymagały będą zgody Komisji, o którą występować będzie rada nadzorcza towarzystwa. 

 

KRZYSZTOF SZACHOGŁUCHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER W KANCELARII SNAŻYK KOROL MORDAKA, WICEPREZES ZARZĄDU FIS

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment