Nowy obowiązek odnośnie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru

Nowy obowiązek odnośnie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru

Już niedługo, bo od 13 października 2019 r., zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowo zakładane spółki, a  także praktycznie wszystkie spółki zarejestrowane przed tą datą, będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, a także ich aktualizacji, do nowo powstającego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”).

Rejestr będzie jawny, prowadzony w formie systemu teleinformatycznego, z bezpłatnym dostępem.

Nowemu obowiązkowi będą podlegać następujące podmioty: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Zakres informacji, które będą podlegać zgłoszeniu do Rejestru, obejmuje po pierwsze dane identyfikacyjne danej spółki, w tym: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz NIP; po drugie dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, albo w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. 

Sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 16 maja 2018r. w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Terminy zgłoszeń do Rejestru:

  • spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia 13 października 2019 r.,
  • spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego od 13 października 2019 r., dokonują zgłoszenia danych do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wpisu do KRS,
  • w przypadku zmiany informacji podlegających wpisowi, zgłoszenia zmienionych informacji dokonuje się w terminie 7 dni od ich zmiany.

Zgromadzone w Rejestrze informacje będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji zadań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, a przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych, odbywać się będzie bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Osoby, które są uprawnione do reprezentacji podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, dokonywać będą zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Niewywiązanie się przez zobowiązany podmiot z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru, zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Co powyższa regulacja oznacza dla funduszy oraz zarządzających nimi towarzystw?

Co prawda, wśród podmiotów zobligowanych do ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych nie znalazły się fundusze inwestycyjne, ale zarządzające nimi towarzystwa już tak (o ile nie posiadają statusu spółek publicznych). Obowiązek zgłoszenia danych do rejestru dotyczył będzie również krajowych spółek celowych działających pod funduszami.

Spółki prawa obcego wykorzystywane do bieżącej działalności przez FIZ, obowiązek ujawnienia beneficjentów rzeczywistych, powinny zrealizować zgodnie z wymogami obowiązującymi w kraju ich siedziby. Warto bowiem wspomnieć, że tworzenie rejestrów beneficjentów rzeczywistych stanowi realizację wymogu przewidzianego w IV dyrektywie AML, co oznacza, że docelowo funkcjonować one będą we wszystkich państwach członkowskich Unii.  

 

Elżbieta Murawska

Radca Prawny

Kancelaria Snażyk Korol Mordaka

2019_11FISKONGRES_2v-11

 

2019_04FISKONGRES_early-02

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

 

 

 

No Comments

Leave a Comment