Jakie skutki wywołuje decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez SATURN TFI? 

Jakie skutki wywołuje decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez SATURN TFI? 

Dwudziestego sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego po raz trzeci w historii skorzystała z przyznanego jej uprawnienia do nałożenia sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Podmiotem, na który nałożono tę sankcję jest SATURN TFI. Wcześniej KNF zakazała prowadzenia działalności Inventum TFI, co miało miejsce w 2014 r. oraz FinCrea TFI trzy lata później. 

Według danych dostępnych na stronie KNF, na dzień wydania decyzji przez organ, w obrocie prawnym funkcjonowało 58 funduszy utworzonych przez TFI, przy czym towarzystwo zarządzało 45 z nich. Pozostałych 13 znajdowało się w okresie likwidacji. 

Komisja wydanej przez siebie decyzji nadała rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że z dniem jej wydania, podmiotami wyłącznie uprawnionymi do reprezentowania funduszy stali się ich depozytariusze. 

Zakaz zarządzania przez TFI oraz jego wpływ na zarządzanie przez outsourcerów

Ustawa o funduszach wprost nie przewiduje, jakie skutki wywołuje cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności przez TFI w stosunku do umów o powierzenie zarządzania częścią portfela oraz umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. W tego typu sytuacjach możliwe jest przyjęcie jednego z dwóch rozwiązań. Pierwsze z nich zakłada, że umowy tego typu wygasają z mocy prawa. Skoro bowiem towarzystwo traci kompetencję do zarządzania funduszem to umowa na podstawie, której powierzyło ono podmiotowi trzeciemu wykonywanie części swoich kompetencji, powinna podzielić ten sam los. Pośrednio zdaje się przemawiać za tym stwierdzenie, którym posłużyła się Komisja w opublikowanym przez siebie komunikacie, gdzie wskazano, że z chwilą wydania decyzji “SATURN TFI SA przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.” (źródło

Rozwiązaniem przeciwnym do powyższego byłoby przyjęcie założenia, zgodnie z którym depozytariusz wstępuje w prawa TFI wynikające z umów powierzenia, a same umowy pozostają w mocy. Wydaje się jednak, iż takie założenie jest zbyt daleko idące. Przepisy ustawy nie przewidują, iż w przypadku przejęcia zarządzania funduszem przez depozytariusza ma miejsce sukcesja, tj. wstąpienie przez niego w prawa i obowiązki towarzystwa wynikające z zawartych przez TFI umów. Wstąpienie w prawa i obowiązki umowne wiązałoby się na przykład z koniecznością regulowania zobowiązań TFI, chociażby do zapłaty wynagrodzenia outsourcerom. 

Odebranie licencji TFI to także problem klientów oraz depozytariuszy 

Zgodnie z postanowieniami ustawy, okres, w którym depozytariusze zarządzanych dotychczas przez SATURN funduszy, reprezentować będą mogli poszczególne fizy, nie będzie mógł być dłuższy, niż 3 miesiące od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Jeśli do tego czasu nie znajdą się TFI, które przejmą zarządzanie, fundusze postawione będą musiały zostać w stan likwidacji. 

Przeglądając listę fizów zarządzanych przez SATURN TFI, poza funduszami sekurytyzacyjnymi natknąć się można również na struktury realizujące politykę Venture Capital oraz Private Equity. W tego typu sytuacjach, mając również na względzie, że mogą być to fundusze dedykowane jednemu inwestorowi lub grupie powiązanych ze sobą podmiotów, przypuszczać można, że w funduszach znajdują się aktywa o strategicznym z punktu widzenia ich uczestników charakterze. Nie jest bowiem tajemnicą, że w przypadku funduszy dedykowanych, pozycja inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywa znacznie większą rolę, niż np. przy publicznych FIZ. 

Odebranie licencji TFI stawia dziś rynek przed dużym wyzwaniem. Analizując jednak treść komunikatu Komisji oraz charakter stwierdzonych uchybień, nie można mieć raczej pretensji do organu o podjęte przez niego decyzje. 

SATURN TFI jest jednym z kilku towarzystw wobec których KNF wszczęła w połowie zeszłego  postępowania “w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Towarzystwa, na podstawie art. 228 ust. 1c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: Ustawa), w związku z podejrzeniem naruszenia art. 48 ust. 2a pkt 2 oraz art. 45a ust. 4a Ustawy” (źródło

Najbliższe posiedzenie Komisji zaplanowane zostało na 3 września.

KRZYSZTOF SZACHOGŁUCHOWICZ

RADCA PRAWNY

PARTNER W KANCELARII SNAŻYK KOROL MORDAKA, WICEPREZES ZARZĄDU FIS

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment