Podsumowanie miesiąca – lipiec 2019

Podsumowanie miesiąca – lipiec 2019

Półmetek wakacji już za nami. Przyjrzyjmy się, jakie wydarzenie miały miejsce w minionym miesiącu.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA KNF

Wejście w życie regulacji modyfikujących zasady emisji certyfikatów inwestycyjnych

Pierwszego lipca weszły w życie regulacje związane z nowym trybem emisji certyfikatów inwestycyjnych. Tytułem przypomnienia ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243), wprowadziła m.in. obowiązkową dematerializację certyfikatów, wymóg włączenia agenta emisji do procedury emisji certyfikatów inwestycyjnych, obowiązek zapisywania CI na rachunkach papierów wartościowych uczestników lub właściwych rachunkach zbiorczych, a także modyfikacje kryteriów, których spełnienie uprawnia do uczestnictwa w radzie inwestorów oraz zgromadzeniu inwestorów.

Co istotne, zgodnie z postanowieniami ustawy nowelizującej, certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy.

Wejście w życie regulacji wprowadzających wymóg uczestnictwa małych dystrybutorów w obowiązkowym systemie rekompensat

Trzeciego lipca weszły w życie zmiany do ustawy o funduszach nakładające na tzw. małych dystrybutorów wymóg uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.

Prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o ofercie trwają

Niestety w lipcu nie udało się polskiemu ustawodawcy dostosować krajowego porządku prawnego do wymogów wynikających z unijnych regulacji dotyczących prowadzenia ofert publicznych. W chwili, gdy powstaje ten tekst projekt ustawy jest już na etapie prac sejmowych (dokument skierowany został do pierwszego czytania).

Z uwagi na niedostosowanie krajowego porządku prawnego do nowych wymogów, w dniu 11 lipca 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko „… w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE” (link https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_rozporzadzenia_prospektowego_66497.pdf). Dokument ten został poddany aktualizacji w 12 sierpnia (link: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_rozporzadzenia_prospektowego_12-08-2019_66779.pdf).

Spotkanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu KNF oraz PFR z TFI, PTE i ZU oferującymi PPK

W dniu 11 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu KNF oraz PFR z TFI, PTE i ZU oferującymi PPK. Pełna relacja ze spotkania dostępna jest pod linkiem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Spotkanie_przedstawicieli_UKNF_z_oferujacymi_PPK_66502.pdf

 

Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Jednym z najważniejszych wydarzeń w obszarze prawodawstwa w minionym miesiącu było wejście w życie w dniu 16. lipca rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Więcej  o samym rozporządzeniu pisaliśmy pod tym linkiem https://fispoland.com/2019/08/05/rozporzadzenie-w-sprawie-sposobu/

 

Publikacja krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W dniu 18 lipca opublikowana została pierwsza krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Do opublikowanej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oceny załączone zostały aneksy opisujące m.in. scenariusze ryzyka prania pieniędzy, scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu a także opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przypominamy, że opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu stanowi wymóg nałożony na wszystkie instytucje obowiązane.

Komunikat UKNF dotyczący obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych

19 lipca opublikowany został przez UKNF komunikat dotyczący obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Jak wskazano w treści dokumentu, przesłankami warunkującymi jego opublikowanie były „zaobserwowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów świadczących usługi depozytariusza na rzecz funduszy inwestycyjnych, jak również wątpliwości interpretacyjne dotyczące realizacji obowiązków przypisanych depozytariuszom”. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66570&p_id=18

Brak sprzeciwu co do zmiany akcjonariatu NN Investment Partners TFI

Dwudziestego trzeciego lipca, na 36. posiedzeniu KNF, Komisja „jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z siedzibą w Amsterdamie akcji NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym NN Investment Partners TFI SA oraz przekroczenia jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NN Investment Partners TFI SA.”

ZMIANY OSOBOWE

Zmiany w zarządzie Skarbiec TFI

W minionym miesiącu doszło do zmian w TFI, w wyniku których do składu zarządu powołany został Grzegorz Zatryb, natomiast z towarzystwem pożegnał się Krzysztof Stupnicki.

Grzegorz Zatryb od marca 2019 r. pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego, zaś z samym towarzystwem związany jest od 2010 r. Wcześniej zasiadał m.in. na stanowisku wiceprezesa zarządu PTE Skarbiec- Emerytrura S.A.

Zmiany w zarządzie Rockbridge TFI

Decyzją rady nadzorczej TFI, na stanowisko wiceprezesa zarządu powołany został w lipcu Piotr Bień. Piotr Bień na stanowisku tym zastąpił Witolda Chuścia, który uprzednio złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

NOWE PRODUKTY

TFI Energia

 

Spółki z grupy PGE we współpracy z TFI ENERGIA utworzą nowy fundusz FIZAN Eko-Inwestycje, z aktywami na poziomie nie mniejszym niż 1,5 mld zł. Większość środków zostanie przekazana w 2020 roku. Fundusz ma realizować cel inwestycyjny przez lokowanie środków w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z elektromobilnością, zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych, usługami efektywności energetycznej, ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania, wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce.

 

PPK

Od 1 lipca br. w Pracowniczych Planach Kapitałowych bierze udział już kilkaset firm. Największe podmioty w pierwszym miesiącu zawarły już ponad 100 umów o zarządzanie. Kolejną grupą objętą obowiązkiem zawarcia umów o zarządzanie PPK będą podmioty zatrudniające min 50 osób.

PKO Finat uruchomił system ewidencji PPK

1 lipca br. PKO Finat uruchomił System Ewidencji PPK. Platforma jest zintegrowana
ze wszystkimi podmiotami obsługującymi PPK tak, by móc rejestrować informacje
o odprowadzanych składkach PPK całego rynku. Docelowo w systemie mogą się znaleźć dane 11,5 mln osób zatrudnionych.

– Ten wymagający projekt powstał w rekordowo krótkim czasie 6 miesięcy. Zgodnie
z założeniami, od 1 lipca br. PKO Finat jest gotowy operacyjnie do obsługi ewidencji PPK, która pełną skalę działalności osiągnie w styczniu 2021,  kiedy w PPK znajdą się wszystkie podmioty objęte programem – powiedziała Agnieszka Surmacka, Prezes Zarządu PKO Finat.

PKO Finat będzie utrzymywał i obsługiwał od strony operacyjnej całą ewidencję PPK na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju, który pełni kluczową rolę przy wprowadzaniu  i organizacji programu PPK.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment