Analiza komunikatu UKNF dotyczącego obowiązków depozytariuszy

Analiza komunikatu UKNF dotyczącego obowiązków depozytariuszy

Na pytanie o zakres obowiązków depozytariusza funduszu inwestycyjnego większość prawników nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Klauzule generalne opisane w art. 72 ust. 1 ufi wraz z obowiązkiem działania niezależnego i w interesie uczestników funduszu, połączone z obowiązkiem unikania konfliktów interesów powodują, że świat depozytariuszy pełen jest pułapek. Najwyższa staranność od nich wymagana wydaje się być zatem tworem niesprecyzowanych obowiązków, które czasem są odtwarzane post factum. Dlatego też każde stanowisko, interpretacja lub komunikat UKNF są niezwykle cenne dla zrozumienia istoty pełnionej przez depozytariuszy funkcji.

Opublikowany w dniu 19 lipca 2019 roku dokument rozwiewa szereg wątpliwości interpretacyjnych, jednak pozostawia również szereg nadal otwartych drzwi. Można jednak śmiało nazwać go „biblią obowiązków depozytariusza”, zaś używane przez UKNF klauzule generalne interpretować zgodnie z utartą wykładnią przepisów, nadając dodatkowo im miarę działania zgodnego z interesem uczestników funduszu.

Przedmiotowe stanowisko jest jeszcze ważniejsze dla inwestorów i, tym samym, dla samych funduszy. Zakres kontroli (czy też w pewnych przypadkach) nadzoru nad funduszem pozwala identyfikować sfery pełnego bezpieczeństwa i łatać luki w zakresie, w którym mogą powstać istotne ryzyka dla działalności funduszu. Współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w obsługę funduszu inwestycyjnego wymaga precyzji, znajomości procedur, umiejętności dostarczania w szybkim czasie precyzyjnej dokumentacji, aby działalność inwestycyjna nie ucierpiała przez elementy formalne, wręcz formalizm w działaniu. Przedmiotowe stanowisko pozwala na ocenę tego czego depozytariusz może żądać od TFI, celem wykonania swoich obowiązków, a gdzie nie jest niezbędne bardzo głęboka ingerencja w podejmowane decyzje inwestycyjne. Z drugiej jednak strony rozszerza zakres dotychczasowego pojęcia kontroli poprzez możliwość weryfikacji krzyżowej funduszy oraz wprowadzenie zasady tzw. zdrowego rozsądku.

I chyba ta ostatnia zasada najbardziej przebija przez stanowisko KNF. Depozytariusz musi działać rozsądnie, mieć wystarczającą wiedzę i niezależnie od jej źródła z niej korzystać. Nie powinien utrudniać działalności TFI, ale i TFI powinno zrozumieć, że precyzyjne wykonywanie umowy z depozytariuszem pozwala oszczędzić i czas i pieniądze. Jest to na pewno kolejny krok do ułatwienia trudnego procesu współdziałania w zapewnieniu inwestorom spokoju i bezpieczeństwa.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią “Przewodnika w zakresie obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych”. Dokument dostępny jest do pobrania pod tym linkiem.

Mam nadzieję, że przygotowany dokumenty w sposób uproszczony i łatwy do zrozumienia uwidoczni najważniejsze aspekty stanowiska UKNF i posłuży do lepszego zrozumienia obowiązków stron i usprawni współpracę na każdym szczeblu.

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
ADWOKAT, DYREKTOR DZIAŁU PRAWA RYNKU KAPITAŁOWEGO

KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment