Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI obowiązuje 

Rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI obowiązuje 

Szesnastego lipca, czyli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Tym samym, wypełniona została luka w przepisach wykonawczych, regulujących najbardziej istotne obszary z punktu widzenia prowadzonej przez wszystkie TFI działalności. Tytułem przypomnienia- poprzednie rozporządzenie regulujące obszar materii tożsamy do aktualnie obowiązującego, utraciło moc prawną 22 kwietnia tego roku. 

Dużo istotnych zmian 

Analizując konieczne do wdrożenia modyfikacje w obszarze funkcjonowania TFI wynikające z nowych regulacji, nietrudno dostrzec, że wiele z nich wymaga nie tylko istotnego zaangażowania czasowego, ale również nie pozostaje bez wpływu na koszty prowadzonej działalności. 

Z generowaniem nowych wydatków związane są przede wszystkim zmiany w obszarze systemu kontroli wewnętrznej. Wynikają one w głównej mierze z konieczności zatrudnienia co najmniej po jednej osobie na każdym z trzech kluczowych stanowisk. Co istotne, potrzeba zatrudnienia inspektora nadzoru, audytora wewnętrznego oraz zarządzającego ryzykiem wiąże się z zakazem łączenia tych stanowisk z pełnieniem funkcji członka zarządu. Obserwując praktykę, jaka dotychczas miała miejsce, nietrudno dostrzec, że zmiana ma charakter istotny, bowiem w przypadku wielu TFI to właśnie członkowie zarządu odpowiadali za wybrane obszary systemu kontroli wewnętrznej. 

Kolejna modyfikacja sposobu prowadzenia działalności, która nie pozostanie bez wpływu na poziom wydatków, związana jest z koniecznością podnoszenia kwalifikacji przez wybrane grupy pracowników. Największe zmiany w tym obszarze obejmują towarzystwa, które poza standardowym tworzeniem i zarządzaniem funduszy, świadczą również usługi między innymi  zarządzania portfelem, czy doradztwa inwestycyjnego. Przepisy regulujące zasady weryfikacji oraz uznawania wiedzy i kompetencji pracowników zaangażowanych w świadczenie wyżej wymienionych usług są stosunkowo kazuistyczne, dlatego też warto poświęcić im trochę czasu. 

Patrząc na systematykę redakcyjną nowego rozporządzenia, nie sposób nie zauważyć, że system kontroli wewnętrznej rozpoczyna, a szczegółowe kryteria dotyczące wiedzy i kompetencji wybranych grup pracowników zamykają katalog omawianych zmian. Jakie jeszcze modyfikacje przewidują nowe regulacje? 

Między innymi rozszerzenie obszaru kontroli sprawowanej przez compliance officera o nadzór nad outsourcerami oraz kontrolę nad wypełnianiem przez towarzystwo obowiązków związanych z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy, kompetencji i doświadczenia pracowników zatrudnianych do TFI. 

Pochodną rozszerzenia obszaru kontroli o nadzór nad outsourcerami jest włączenie do systemu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów aktywności podejmowanej przez outsourcerów. W celu dostosowania do nowych wymogów, konieczne jest dokonanie przeglądu obowiązującej w TFI polityki oraz objęcie jej postanowieniami konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z realizacją outsourcowanych czynności. W przypadku powstania konfliktu interesów z udziałem wyżej wymienionych podmiotów, konieczne jest natomiast wdrożenie mechanizmów mających na celu ochronę interesów uczestników funduszy przed szkodliwym wpływem zdarzeń identyfikowanych jako stanowiące źródło konfliktu.

Daleko idące zmiany objęły również regulacje związane z zarządzaniem produktami. Mowa tu o funduszowym product governance, w ramach którego w rozporządzeniu przewidziane zostały regulacje wzorowane na adresowanych do firm inwestycyjnych.  Przewidują one konieczność określenia przez TFI grup docelowych, negatywnych grup docelowych oraz strategii dystrybucji. W ramach zarządzania produktami, konieczne jest także dokonywanie regularnych przeglądów jednostek uczestnictwa pod kątem ich odpowiedniości dla klientów docelowych.

Modyfikacje sposobu prowadzenia działalności nie ominęły także obszaru archiwizacji. Zgodnie z nowymi wymogami, w przypadku gdy dokumenty stanowiące źródła będące podstawą jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej oraz pozostała dokumentacja związana z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych są przetwarzane w strumieniach informacyjnych poczty elektronicznej, TFI zobowiązane jest do archiwizowania i przechowywania kompletnych plików magazynów poczty elektronicznej zawierających przedmiotową korespondencję. Wydawać by się mogło, że jest to redakcyjnie nieistotna zmiana. W wymiarze praktycznym wymaga ona jednak ułożenia procesu archiwizowania dokumentów stanowiących źródło podejmowanych decyzji inwestycyjnych na nowo. 

Idąc dalej, warto wskazać na zmiany, jakimi zostały objęte objęte warunki techniczne i organizacyjne. Do nowości zaliczyć można konieczność uwzględnienia przy kwalifikacji procesów kluczowych oraz krytycznych, czynności powierzonych do realizacji outsourcerom. W przypadku uznania, że dany obszar istotny z punktu widzenia prowadzonej działalności, powierzony został do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, konieczne jest również, aby podmiot taki wdrożył u siebie plany ciągłości działania, a towarzystwo w ramach wdrożonego systemu regularnego monitorowania, miało możliwość ich weryfikacji. 

Kończąc ten telegraficzny skrót, warto wskazać na jeszcze jeden obszar działalności TFI oraz modyfikacje, jakie zaszły w jego ramach. Chodzi o kontakty z klientami, a będąc bardziej precyzyjnym o obowiązek wdrożenia mechanizmów pozwalających na ustalenie poziomu tak zwanej znacznej wartości. Czym jest ta znaczna wartość? Już tłumaczę. Pamiętacie Państwo jak dotychczas wyglądała procedura poprzedzająca uznanie klienta detalicznego za klienta profesjonalnego? Zmiana przypisanej kategorii poprzedzona musiała być złożeniem wniosku przez osobę chcącą “‘podwyższyć” przypisaną jej kategorię. Dodatkowo konieczne było wykazanie przez nią spełnienia łącznie dwóch z trzech kryteriów umożliwiających przyjęcie, że  taka osoba posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. 

Wśród kryteriów pozwalających na zmianę kwalifikacji znajdowała się dotychczas przesłanka, którą umownie można nazwać odpowiednią historią transakcyjną, przez co należało rozumieć zawarcie ze średnią częstotliwością w ciągu czterech ostatnich kwartałów co najmniej 10 transakcji na kwartał o równowartości co najmniej 50 tysięcy euro każda. 

Dziś przesłanka ta zastąpiona została zawieraniem transakcji o znacznej wartości, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów. 

I tu przechodzimy do sedna. Zastąpienie kwotowego progu transakcji terminem “znaczna wartość” implikuje określone konsekwencje, do których zaliczyć należy obowiązek nałożony na zarząd TFI do określenia kwotowego progu “znacznej wartości”. Warto nadmienić, że rozporządzenie określa szczegółowe kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy przeprowadzaniu analizy poprzedzającej kwotowe ustalenie “znacznej wartości”. Sama znaczna wartość powinna natomiast podlegać regularnemu przeglądowi, który należy przeprowadzać nie rzadziej, niż raz w roku.  

Podsumowanie

Podczas analizy treści nowego rozporządzenia, doszukałem się blisko stu modyfikacji, na które składają się zarówno drobne zmiany redakcyjne, jak i dodane nowe rozdziały obejmujące obszary, które dotychczas nie były regulowane na poziomie przepisów wykonawczych do ustawy. 

Różnorodny charakter zmian wywierał będzie bezpośredni wpływ na zakres modyfikacji prowadzonej działalności. Niekiedy, w celu dostosowania do nowych wymogów, wystarczająca okaże się drobna zmiana w już istniejącym procesie, innym razem konieczne stanie się ułożenie nowego schematu postępowania. 

Zasadniczo termin na dostosowanie do nowych wymogów wynosi 6 miesięcy i upłynie on 16 stycznia 2020 r. Wyjątek stanowią niektóre obowiązki związane z szeroko rozumianą działalnością w obszarze dystrybucji jednostek, które częściowo powinny zostać wdrożone w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment