Krajowe regulacje AML do poprawki

Krajowe regulacje AML do poprawki

Dosłownie kilka dni temu w wykazie prac rządowych pojawiła się informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I choć sam projekt przepisów nowelizujących nie jest jeszcze znany, wiadomo już, co ulegnie zmianie.

Z informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu skutkować będzie:

„ otwarciem katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy;

– zwolnieniem określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

– wprowadzeniem obowiązku spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach oraz wprowadzenie sankcji za niedopełnienie tego obowiązku;

– dodaniem przepisów zapobiegających sytuacjom, w których osoby będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów wykonujących działalność wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. d) dyrektywy 2015/849, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich podmiotach, były osobami karanymi;

– rozszerzeniem katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna;

– likwidacją luki, polegającej na nieuwzględnieniu w dotychczas obowiązującej ustawie organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej na instytucje obowiązane skontrolowane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3 ustawy”. (źródło: link )

Dlaczego ustawa zostanie zmieniona?

Powodem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest uznanie przez Komisję Europejską, że Polska dopuściła się uchybienia w implementowaniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73–117).

Nowelizacja ustawy służyć ma ograniczeniu ryzyka nałożenia na Polskę kar finansowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w implementacji Dyrektywy.

Kiedy ustawa zostanie zmieniona?

Tego, kiedy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zostanie zmieniona, jeszcze nie wiadomo. Póki co, zakłada się, że zatwierdzenie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów nastąpi w trzecim kwartale tego roku.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

2019_07_17_ WYCENA

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment