Porozmawiajmy o polityce

Porozmawiajmy o polityce

W jednym z ostatnich tekstów pisałem o projekcie regulacji wprowadzających podział ról w zarządach towarzystw funduszy inwestycyjnych. W artykule, którego pełna treść dostępna jest pod tym linkiem, pisałem także o przepisach wprowadzających obowiązek uzyskania zgody KNF na powołanie członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zarządzania funduszami oraz nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

Dziś chciałbym porozmawiać z Państwem o polityce. Ale spokojnie, nie będę pytał na kogo będziecie głosować na jesieni, ani o to, co sądzicie o programach wyborczych jednych i drugich. Porozmawiajmy o … polityce dotyczącej zaangażowania, czyli kolejnym z obowiązków nałożonych na TFI, przewidzianym w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o ofercie publicznej oraz niektóre inne ustawy.

Ostatni z dostępnych publicznie projektów ustawy  przewiduje, że towarzystwo zarządzające co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji w spółki publiczne, zobowiązane będzie do opracowania oraz opublikowania polityki dotyczącej zaangażowania, która opisywać będzie, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy spółek publicznych będzie uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.

Co powinna zawierać polityka?

Zgodnie z projektowanymi przepisami, polityka dotycząca zaangażowania powinna zawierać opis sposobów:

  1. monitorowania spółek publicznych, w które fundusz dokonywał będzie inwestycji, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i środowiskowego oraz ładu korporacyjnego;
  2. prowadzenia dialogu ze spółkami publicznymi, w które fundusz dokonywał będzie inwestycji;
  3. wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami;
  4. współpracy z innymi akcjonariuszami spółek publicznych;
  5. komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek publicznych, w które fundusz dokonywał będzie inwestycji;
  6. zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.

Sprawozdanie z wykonania polityki

Oprócz opracowania i opublikowania polityki dotyczącej zaangażowania, TFI zobowiązane będą do publikowania, w cyklach rocznych, sprawozdań dotyczących ich wykonania.

Autorzy projektu ustawy nowelizującej przewidują, że takie sprawozdania powinny zawierać m.in.:

  1. ogólny opis sposobu głosowania;
  2. opis najważniejszych głosowań;
  3. opis sposobu korzystania z usług doradców akcjonariuszy do spraw głosowania.

A co jeśli nie opublikuje się polityki lub sprawozdania?

W przypadku, gdy towarzystwo zarządzające funduszem inwestującym w spółki publiczne nie opublikuje polityki lub sprawozdania, zobowiązane będzie do opublikowania uzasadnionych wyjaśnień, dlaczego zdecydowało się odstąpić od tych wymogów.

Miejsce publikacji

Polityka dotycząca zaangażowania, sprawozdania z jej wykonania, jak również wyjaśnienia o odstąpieniu od publikacji polityki lub sprawozdań, powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej TFI.

Sankcje karne

Poza obowiązkiem opracowania i publikacji polityki dotyczącej zaangażowania, projekt ustawy wprowadza przepisy karne przewidujące, że podanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych wpływających w istotny sposób na treść polityki, podlegać będzie sankcji w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Termin na dostosowanie

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane będą do opracowania i publikacji polityki w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, towarzystwa zobowiązane będą opublikować łącznie za rok 2019 i 2020.

Projekt ustawy dostępny jest pod tym linkiem

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

2019_07_17_ WYCENA

BACK                                                HOME                                              NEXT

Tags:

No Comments

Leave a Comment