Z podziałem na role…

Z podziałem na role…

Choć do końca trwających od kilku miesięcy prac nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej jeszcze trochę (w maju poznaliśmy piąty już projekt ustawy), warto przyjrzeć się planowanym modyfikacjom w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z wprowadzaniem do obrotu papierów wartościowych już dziś. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie podziału ról w zarządach TFI, a także kilku innych modyfikacji związanych ze sprawowaniem funkcji członków organów w towarzystwie.

Członkowie rady oraz zarządu muszą być jak prezydent

Pamiętacie Państwo wystąpienie Prezydenta Dudy na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2017 r.? Przypomnę. Chodzi o wypowiedź, z której dowiedzieliśmy się, że Pan Prezydent cały czas – bez przerwy- się czegoś uczy, uważając, że jest to jedyna droga, żeby “trzymać się na wysokim C”.

Co wspólnego ma Prezydent z działalnością TFI? Odpowiedź na to pytanie zawarta została w treści projektowanego art. 42 ust. 4 ustawy o funduszach, który w ostatnim zdaniu przewiduje, że: “Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków”.  

 Kto jest kim?

To, że zarząd TFI tworzony musi być przez co najmniej dwóch członków nie jest żadną nowością. Nowością jest natomiast obowiązkowy podział ról na:

1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie;

2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo

Co istotne, projekt ustawy wprowadza zakaz łączenia funkcji nadzorującego systemem zarządzania ryzykiem z nadzorującym podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wspomnieć również należu o zawartym w treści projektu zakazie powierzenia nadzoru systemu zarządzania ryzykiem prezesowi zarządu.

Wewnętrzny podział kompetencji, zgodnie z projektem ustawy, powinien zostać ustalony przez zarząd oraz zatwierdzony przez radę nadzorczą.

 … za zgodą Komisji

Z wydzieleniem w zarządzie funkcji nadzorującego ryzyko oraz nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych, wiązać się będzie konieczność uzyskania uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie osób, którym taka funkcja zostanie powierzona.

O wyrażenie zgody na powołanie występować będzie rada nadzorcza TFI. Zgoda udzielona przez Komisję nie będzie co do zasady wymagana przy powołaniu na kolejną kadencję.

Zgoda na powołanie nie będzie wymaga również do powołania członków zarządu, którym nie planuje się powierzenia jednej z dwóch wyżej wymienionych ról. Okoliczność ta będzie miała znaczenie w przypadku organów składających się z więcej, niż dwóch członków.

 Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe przewidują, że w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, towarzystwa zobowiązane będą do przekazania KNF, informacji o podziale kompetencji w zarządach.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12318000/12549094/dokument396947.pdf

 

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

BACK                                                HOME                                              NEXT

Tags:

No Comments

Leave a Comment