Nowe zasady dokonywania ofert publicznych

Nowe zasady dokonywania ofert publicznych

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowano nowy Projekt (dalej: „Projekt”) ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw  (dalej: „Ustawa o ofercie”).

Celem Projektu jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania tj. zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: „Rozporządzenie 2017/1129”) oraz wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (dalej: „Dyrektywa 2017/828”).

 

Projekt wprowadza zastrzeżenie, że przepisy Ustawy o ofercie stosuje się w zakresie nieuregulowanym przepisami Rozporządzenia 2017/1129, które od dnia 21 lipca 2019 r. będzie w całej Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie oferty publicznej i dopuszczania papierów wartościowych do obrotu. Pozwoli to na ujednolicenie reguł rządzących publicznym oferowaniem papierów wartościowych we wszystkich krajach członkowskich UE. Nie jest to bynajmniej jedyna zmiana, jaka ma na celu harmonizację przepisów krajowych i unijnych. Pozytywnie należy ocenić również próbę dostosowania definicji legalnych Ustawy o ofercie do siatki terminologicznej Rozporządzenia 2017/1129. Pojęcia oferty publicznej, rynku regulowanego, emitenta, papierów wartościowych, udziałowych papierów wartościowych, instytucji kredytowej oraz reklamy zostały dodane lub zmodyfikowane przez odesłanie do definicji zawartej w Rozporządzeniu 2017/1129. Taki zabieg pozwoli na uniknięcie wątpliwości jakie niejednokrotnie pojawiały  się podczas wykładni tych pojęć.

 

Projekt wprowadza również zmiany w definicji oferty publicznej, która w obecnym brzmieniu umożliwiała dokonywanie bez prospektu wielokrotnych ofert publicznych do mniej niż 150 osób, w krótkich odstępach czasu, co w praktyce powodowało oferowanie papierów wartościowych bez prospektu praktycznie nieograniczonemu kręgowi adresatów.  Z kolei po wejściu w życie nowych przepisów ofertą publiczną będzie każdy komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, zawierający informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o ich nabyciu lub subskrypcji. Liczba adresatów oferty pozostaje zatem bez znaczenia dla uznania oferty za publiczną. W tym kontekście pojawiają się wątpliwości, czy na gruncie nowych przepisów możliwe będzie dokonywanie ofert prywatnych, w szczególności, że w toku prac legislacyjnych usunięto przepisy wskazujące wprost jakie oferty nie powinny zostać zakwalifikowane jako oferty publiczne. W analizie tego problemu warto posłużyć się motywem 14 Rozporządzenia 2017/1129, zgodnie z którym: „samo dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na MTF lub publikacja cen kupna i sprzedaży nie powinny być uznawane za ofertę publiczną papierów wartościowych i w związku z tym nie powinny podlegać obowiązkowi sporządzenia prospektu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Prospekt powinien być wymagany jedynie w sytuacjach, którym towarzyszy komunikat stanowiący „ofertę publiczną papierów wartościowych” zdefiniowaną w niniejszym rozporządzeniu.” Wynika z tego, że intencją prawodawcy unijnego nie było całkowite wyeliminowanie ofert prywatnych.  W praktyce trudno jednak wyobrazić sobie takie ukształtowanie oferty, które nie podpadało by pod – co należy podkreślić – niezwykle szeroką definicję oferty publicznej wprowadzoną Rozporządzeniem 2017/1129.

Na mocy projektu uchylone zostały również przepisy określające sytuacje, w których publiczne oferowanie papierów wartościowych nie wymaga sporządzenia przez emitenta prospektu emisyjnego. Zmiana podyktowana jest istnieniem tożsamych regulacji na poziomie Rozporządzenia 2017/1129 (tj. art. 1, 3 i 4). W tym stanie rzeczy utrzymywanie wskazanego przepisu w prawie krajowym stało się bezcelowe i mogło w praktyce prowadzić do niejasności w zakresie wzajemnej relacji pomiędzy przepisami krajowymi i unijnymi. Wskazać przy tym należy, że katalog tak zwanych wyłączeń prospektowych zawarty w Rozporządzeniu 2017/1129 jest niezwykle rozbudowany i odnosi się zarówno do oferty publicznej jaki i samego dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu. Regulacje mają  na celu ułatwienie mniejszym emitentom pozyskanie kapitału na rynku. Co interesujące, przepisy Rozporządzenia 2017/1129 – oprócz wspomnianych wyłączeń prospektowych – dopuszczają również, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały o wyłączeniu z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego ofert papierów wartościowych, których łączna wartość w okresie 12 miesięcy nie przekracza 8 000 000 euro. W przypadku Polski limit ten został ustanowiony na poziomie 2 500 000 euro, warunkiem jest jednak udostępnienie przez emitenta memorandum informacyjnego.

Warto natomiast podkreślić, że na mocy art. 4 Rozporządzenia 2017/1129 emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ma prawo do dobrowolnego sporządzenia prospektu, nawet gdy odpowiednie przepisy zwalniają powyższe podmioty z tego obowiązku.

Mimo, iż projektowane zmiany zmierzają do uelastycznienia procesu wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, część podmiotów uważa zaproponowane rozwiązania za niewystarczające. Przedmiotem krytyki jest m.in. wskazany wyżej próg emisji, która nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stoi na stanowisku, iż zapewnienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego na poziomie europejskim oraz obniżenie kosztów pozyskania kapitału ponoszonych przez polskich emitentów wymagają mniej restrykcyjnej transpozycji przepisów unijnych. Tym samym, proponuje się podwyższenie limitu ustanowionego obecnie na poziomie 2 500 000 euro. Rozwiązanie wskazane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii niewątpliwie przyczyniłoby się do zwiększenia dynamiki polskiego rynku, niemniej pamiętać należy, iż wszelkie zmiany w tym zakresie muszą uwzględniać konieczność zapewnienia optymalnej ochrony inwestorów. 

 

Zgodnie z Projektem, nowe przepisy dotyczące oferty publicznej mają – co do zasady – wejść w życie 21 lipca 2019 r. co jest zbieżne z terminem rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 2017/1129.

 

Rafał Wojciechowski

Adwokat
Dyrektor Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego

sadkowski_logo_niebieska_ramka

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!

trendy(4)

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment