PODSUMOWANIE MIESIĄCA – KWIECIEŃ 2019

PODSUMOWANIE MIESIĄCA – KWIECIEŃ 2019

Zapraszamy do podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w kwietniu na rynku funduszy.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

Rozporządzenie w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji PPK

Pierwszego kwietnia ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Ogłoszenie pakietu ustaw dotyczących skutków Brexitu

Na początku kwietnia ogłoszony został w Dzienniku Ustaw pakiet ustaw dotyczących skutków Brexitu. Wśród aktywów prawnych tworzących pakiet znalazła się ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, o której projekcie pisaliśmy pod tym linkiem: https://fispoland.com/2019/03/28/czy-dojdzie-do-twardego-brexitu-a-jesli-tak-co-oznaczaloby-to-dla-funduszy/

Zmiany w CRS i FATCA

Piętnastego kwietnia ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Wśród modyfikacji przewidzianych ustawą znalazł się między innymi wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. Ponadto ustawa wprowadza zmianę przewidującą obowiązek zawarcia w oświadczeniach o rezydencji podatkowej klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, która zastąpi pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wymóg w zakresie oświadczeń zacznie obowiązywać od 1 września 2019 r.).

Nowy projekt ustawy nowelizującej ustawę o ofercie publicznej

Siedemnastego kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Dwudziestego szóstego kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został drugi projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. Akt ten wprowadza modyfikacje w wielu obszarach działalności towarzystw, w tym w szczególności w systemie kontroli wewnętrznej. Wśród nowych obowiązków przewidzianych projektem istotną rolę odgrywa tzw. funduszowe product governance.

LARTIQ TFI

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Lartiq TFI (d. Trigon TFI) za inwestowanie przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjnych Zamknięty w akcje Trigon TFI. Wysokość nałożonej kary wyniosła  400 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji o nałożeniu kary, Komisja zarzuciła również TFI złamanie limitów inwestycyjnych.

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

POCZYTLION – ARKA PTE

Pocztylion-Arka PTE zarejestrowało w Rejestrze Funduszy Emerytalnych 8 funduszy z serii PPK Pocztylion DFE (2025-2060). Wpis do ewidencji PPK umożliwi Pocztylionowi oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

ESALIENS TFI

Towarzystwo złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK. Esaliens TFI zarejestrowało fundusz pod PPK – Esaliens PPK SFIO.

NATIONALE – NEDERLANDEN PTE

Po zarejestrowaniu 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty, Nationalne – Nederalnden PTE wystąpiło do PFR z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK.

COMPENSA ŻYCIE

Ubezpieczyciel również złożył wniosek o wpis do ewidencji PPK. Oferta ubezpieczyciela ma łączyć w sobie program inwestycyjny z dostępem do 8 funduszy zdefiniowanej daty, jak i ubezpieczenia.

ZMIANY OSOBOWE

PZU TFI

Duże zmiany w zarządzie PZU TFI. 18 kwietnia br. Rada Nadzorcza TFI powołała do zarządu Dariusza Laska ( wcześniej związanego m.in. ze Skarbiec TFI oraz Union Investment TFI), który objął funkcję CIO. Do zarządu powołano również Marcina Żółtka, który do tej pory był prezesem PZU PTE. W nowej strukturze obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za rozwój Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotychczasowy prezes PZU TFI – Marcin Adamczyk przejdzie do PZU S.A., gdzie będzie odpowiedzialny za projekty strategiczne w zakresie inwestycji i ekspansji zagranicznej. Funkcję prezesa PZU TFI objął Robert Kubin, dotychczasowy dyrektor zarządzający PZU S.A. i PZU Życie S.A., nadzorujący pion inwestycji. Cezary Iwański pozostanie w zarządzie TFI PZU S.A.

ALIOR TFI

W kwietniu dokonały się również zmiany w zarządzie Alior TFI. Stanowisko prezesa zarządu objął Dariusz Szwed. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku. Do zarządu TFI dołączył Artur Włoch, wcześniej związany z Opera TFI. Jest on odpowiedzialny za obszar operacyjny, zarządzania aktywami, sprzedaż, a także marketing spółki. Zmiany w zarządzie TFI podyktowane są chęcią jeszcze mocniejszego wykorzystania potencjału współpracy między Alior TFI a Alior Bankiem.

POLAK W ESMA

Mecenas Artur Zapała (Partner, radca prawny SPCG) został przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej ds. Funduszy Inwestycyjnych przy ESMA. Kandydatura Mecenasa Artura Zapały do grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority)  ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC) została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaturę zgłosiła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

WYDARZENIA BRANŻOWE

25 kwietnia odbył się FISKONGRES MIDDLE&BACK OFFICE w trakcie którego poruszone zostały  najważniejsze zmiany dotykające podmioty prowadzące działalność na ryku funduszy inwestycyjnych. Partnerem głównym wydarzenia był PKO FINAT, a Partnerem Q Securities.   

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

OSTATNIE DNI NIŻSZEJ CENY WARSZTATÓW – ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

Kopia trendy

 

trendy(4)

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment