RODO wciąż aktualne

RODO wciąż aktualne

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”).

Celem zmian jest przede wszystkich  zharmonizowanie przepisów poszczególnych ustaw, w zakresie przetwarzania danych osobowych, z regulacjami wynikającymi z RODO. Zmiany wejdą w życie 4 maja 2019 r. i co istotne nie będzie okresu przejściowego w celu dostosowania działalności do znowelizowanych przepisów.

Wśród 162 (sic!) znowelizowanych ustaw znalazły się również regulacje z obszaru rynku kapitałowego, w tym ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Oprócz zmian mniej istotnych, jak dodanie w słowniczku ustawy o funduszach definicji RODO, wprowadzono również zmiany o większym, również w wymiarze praktycznym, znaczeniu. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie dla:

  • funduszy inwestycyjnych,
  • towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających ASI,
  • dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

będących administratorami przetwarzającymi dane osobowe, wyłączenia od wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 RODO, tj. realizacji żądania osoby, której dane dotyczą, udostępnienia przez administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe jej dotyczące. Należy podkreślić, iż powyższe wyłączenie obowiązuje jedynie w zakresie  działalności powyższych podmiotów oraz w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.

Kolejną zmianą jest wskazanie, że fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zbierają i przetwarzają dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Jednakże trzeba zaznaczyć, że aktualnie funkcjonuje w ustawie analogiczne postanowienie, a wspomniana zmiana ma raczej charakter „kosmetyczny”.

Podobne uwagi dotyczyć mogą postanowienia dotyczącego uprawnień organu nadzoru nad rynkiem finansowych, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, w zakresie przekazywania organowi nadzoru państwa trzeciego informacji dotyczących sprawy indywidualnej prowadzonej przez KNF, w zakresie danych osobowych. Przepis został pierwotnie wprowadzony do ustawy o funduszach w roku 2016, a jego obecny kształt wynika z obowiązku przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Na mocy wspomnianej ustawy o zmianie niektórych ustaw, rozszerzony również został katalog podmiotów, na żądanie których mogą zostać udostępnione informacje stanowiące tajemnicę zawodową w towarzystwach i funduszach inwestycyjnych. Tym samy, obok między innymi sądu lub prokuratora, udostępnienia tajemnicy zawodowej, od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, będzie mógł żądać również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wprowadzone zmiany w zakresie regulacji dotyczących rynku kapitałowego będą miała charakter dostosowawczy i nie zaburzą dotychczasowego kształtu wdrożenia RODO w podmiotach funkcjonujących na tym rynku. Należy jednak pamiętać, że nowelizacja obejmuje także przepisy z zakresu, między innymi, prawa pracy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, które również dotyczyć mogą branży funduszy inwestycyjnych. Jedynie regularna weryfikacja przyjętych i stosowanych procedur i dokumentacji pod kątem ich aktualności pozwoli na właściwe i pełne dostosowanie prowadzonej działalności do zmieniających się przepisów.

Zuzanna Walczyk

Ewelina Dąbrowska

skm logo pion

 

Ostatnie, wolne miejsce! Zapraszamy do zapisów

BACK                                                HOME                                              NEXT

 

Tags:

No Comments

Leave a Comment