Wykaz najważniejszych zmian w Rozporządzeniu ws. sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Wykaz najważniejszych zmian w Rozporządzeniu ws. sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Choć od wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych dzieli nas ostatnia prosta, prace nad ostatecznym kształtem regulacji wciąż trwają. Poniżej prezentujemy raport przygotowany przez Suncon sp. z o.o., zawierający wykaz najważniejszych zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących regulacji.


Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych – projekt z dnia 20.02.2019 r.
 

 I. Relacje pomiędzy członkiem zarządu TFI a inspektorem nadzoru, audytorem wewnętrznym oraz wymogi stawiane wobec osób wykonujących zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem, w tym inspektora nadzoru (par. 4 ust. 6), osób wykonujących zadania z zakresu audytu wewnętrznego (par. 9 ust. 4) oraz osób wykonujących zadania z zakresu zarządzania ryzykiem (par. 11 ust. 4),

 

 

 1. Członek Zarządu TFI nie może pełnić jednocześnie funkcji inspektora nadzoru
  – (par 4 ust.1).

 

Inspektor nadzoru powinien posiadać wiedzę i kompetencje określone w rozporządzeniu – (par 4 ust.6).

 

 1. Członek zarządu TFI nie może pełnić jednocześnie funkcji audytora wewnętrznego bądź wykonywać zadań z zakresu audytu wewnętrznego – (par 9 ust.2).

 

Audytor wewnętrzny nie może łączyć funkcji z funkcją inspektora nadzoru albo funkcją zarządzania ryzykiem – (par 9 ust.1 pkt 1).

Audytor wewnętrzny powinien posiadać wiedzę i kompetencje określone w Rozporządzeniu – (par 9 ust.4).

 

 1. Członek zarządu TFI nie może pełnić jednocześnie funkcji zarządzającego ryzykiem bądź wykonywać zadań z zakresu zarządzania ryzykiem – (par 11 ust. 1).

 

Zarządzający ryzykiem powinien posiadać wiedzę i kompetencje określone w Rozporządzeniu – (par 11 ust.4).

 

 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonywany będzie przegląd wiedzy i kompetencji odpowiednio:

 

 • Inspektora nadzoru – (par 4 ust. 8),
 • Audytora wewnętrznego – (par 9 ust. 6),
 • Zarządzającego ryzykiem – (par 11 ust.6).

 

 II. Szereg istotnych zmian w zakresie wymogów tzw. „MIFID-OWYCH” dotyczących prowadzenia przez TFI działalności w zakresie dystrybucji własnej FIO i SFIO dotyczących m.in.:

 

 1. zmiany zakresu ankiety MIFID (par. 36),

 

 1. rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych klientowi przed złożeniem pierwszego zlecenia, a w przypadku istotnych zmian ww. informacji – obowiązek przekazania  niezwłocznej informacji klientowi w ww. zakresie (par. 42-44),

 

 1. wymogów dotyczących materiałów reklamowych przekazywanych klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi detalicznemu (par. 45 ust. 2),

 

 1. obowiązku posiadania przez TFI regulaminu określającego sposób i warunki świadczenia usług w zakresie dystrybucji własnej  FIO i SFIO (par. 47),

 

 1. rozszerzenia obowiązków TFI w zakresie ustalania grup docelowych adekwatnych dla danego klienta, w tym obowiązku określenia przez TFI grupy docelowej w odniesieniu do każdej kategorii  j.u. każdego FIO i SFIO „na etapie ustalania celów biznesowych i strategii dystrybucji, przed rozpoczęciem świadczenia usługi” (par. 52-53)

 

 1. rozszerzenia obowiązków TFI w zakresie analiz scenariuszowych j.u. dotyczących ryzyka niskich wyników dla klientów oraz okoliczności w jakich takie wyniki mogą wystąpić (par. 54),

 

Poniżej przykład raportu – scenariusze dotyczące wyników firmy Suncon

raport_suncon

 

 

 1. obowiązek zatrudnienia osób posiadających niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie zrozumienia czynników ryzyka związanych z dystrybucją j.u. FIO i SFIO (par. 77 i nast.) ,

 

 1. szereg nowych przepisów kładących nacisk na wiedzę i doświadczenie, obowiązki szkoleniowe, nowe procedury w zakresie pracowników TFI świadczących czynności z zakresu dystrybucji własnej j.u. FIO i SFIO (par. 81 i nast.),

 

 1. nowe wymogi w zakresie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dla pracowników upoważnionych przez TFI do wykonywania czynności w zakresie przekazywania klientom informacji o usłudze asset management, doradztwie inwestycyjnym, dystrybucji własnej j.u. FIO/SFIO zarządzanych przez TFI lub zarządzanych przez inne TFI;

 

 III.Nowe wymogi dotyczące zarządzania konfliktami interesów w relacji z podmiotami „outsorcingowymi”, w szczególności w zakresie:

 

 1. zapobiegania konfliktom interesów, które mogą powstać w związku z zawarciem przez TFI umowy ”outsorcingowej”, a w przypadku powstania konfliktu interesów – zapewnienia

ochrony interesów uczestników funduszy przed jego szkodliwym działaniem (par. 24 ust. 2) ,

 

 1. zapewnienia nadzoru nad podmiotami outsourcingowymi, których interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa, klientów towarzystwa, uczestników funduszu (par. 25 ust. 3 pkt 3).

logo_suncon

Przedstawiciele firmy Suncon uczestniczyć będą w Kongresie Middle oraz Back  Office, który odbędzie się już 25. kwietnia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz zapisów.

 

2019_04FISKONGRES_main-01

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment