Podsumowanie miesiąca – marzec 2019

Podsumowanie miesiąca – marzec 2019

 Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzeń na rynku funduszowym, jakie miały miejsce w marcu.

LEGISLACJA ORAZ NADZÓR

Nowelizacja ustawy o PPK

W marcu potwierdzone zostały doniesienia prasowe o planowanej nowelizacji ustawy o PPK. Zmiany mają objąć zniesienie limitu do PPK.

Propozycja nowych zasad wyceny aktywów FIZAN-ów

Szerokim echem w branżowej prasie odbiła się propozycja zgłoszona przez UKNF w toku konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Urząd w przesłanym przez siebie stanowisku zaproponował odejście od wyceny niepublicznych składników lokat za pomocą modeli wyceny opartych o dane wejściowe nieobserwowalne. Zdaniem UKNF “Konsekwencją stosowania przedmiotowych przepisów [modeli wyceny opartych o dane wejściowe nieobserwowalne- przyp. autora] (jak również praktyki stosowanej przez fundusze inwestycyjne) jest często księgowy wzrost wartości poszczególnych aktywów takiego funduszu inwestycyjnego, który wprost przekłada się na wyższe wynagrodzenie pobierane przez TFI. Jednocześnie, w przypadku konieczności zbycia takich aktywów przez fundusz faktyczna cena sprzedaży często znacznie odbiega in minus od wyceny księgowej wykazywanej wcześniej w księgach funduszu.”

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12320854/12568136/12568139/dokument386840.pdf

Copernicus Capital TFI zapowiada odwołanie się od decyzji

Na początku miesiąca KNF poinformował o nałożeniu na Copernicus Capital TFI kary w wysokości 250 tys. zł w związku ze stwierdzonym naruszeniem art. 249 ust. 1 UFI. Towarzystwo zapowiedziało odwołanie się od decyzji Nadzorcy. 

Fala zatrzymań w związku z dystrybucją funduszy W Investments

W marcu CBA zatrzymało kilkanaście osób zaangażowanych w dystrybucję funduszy inwestycyjnych W Investments. Zatrzymanym postawiony został zarzut oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej wartości. 

Planowane zakończenie kontroli NIK

Bazując na doniesieniach prasowych, do końca marca Najwyższa Izba Kontroli miała przekazać wystąpienia pokontrolne instytucjom, w których prowadziła postępowania zainicjowane w związku z tzw. Aferą GetBack. Kontrola NIK objęła między innymi KNF oraz UOKiK.

ZMIANY W TFI

Pekao TFI z nowymi zarządzającymi na pokładzie

Zespół zarządzających w Pekao TFI poszerzony został o dwie nowe osoby- Andrzeja Kubackiego oraz Piotra Stopińskiego. Andrzej Kubacki zatrudniony był dotychczas w Noble Funds TFI, natomiast Piotr Stopiński pracował w Ipopema TFI.

Trigon TFI zmienia się w Lartiq TFI

W marcu Trigon TFI zmienił nazwę na Lartiq TFI. Wraz ze zmianą nazwy towarzystwa, zmianie uległy również nazwy większości zarządzanych przez TFI funduszy.

Altus TFI

W dniu 25 marca rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Altus TFI złożył Krzysztof Mazurek. Przyczyną ustąpienia z pełnionej funkcji są powody osobiste. Krzysztof Mazurek na stanowisku prezesa zarządu zasiadał do końca miesiąca. Od 1. kwietnia funkcję prezesa zarządu objął Andrzej Ladko – dotychczasowy członek zarządu TFI.

Rockbridge TFI

Zmiany w składzie zarządu miały miejsce również w Rockbridge TFI. W marcu rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu ze skutkiem na dzień 20 kwietnia złożył Tomasz Stadnik, a z funkcji wiceprezesa zarządu zrezygnował Piotr Dygas. Aktualnie TFI prowadzi rekrutację na stanowisko prezesa zarządu. Tymczasowo do zarządzania spółką oddelegowany został przez radę nadzorczą TFI Ireneusz Fąfara.

WYDARZENIA BRANŻOWE

25 edycja gali Byki i Niedźwiedzie

W marcu odbyła się 25. edycja gali Byki i Niedźwiedzie organizowanej przez redakcję  Gazety Giełdy i Inwestorów “Parkiet”. W trakcie gali rozdane zostały Złote Portfele “Parkietu”. Wśród nagrodzonych funduszy znalazły się: Novo Akcji, Novo Aktywnej Alokacji, Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych, BPS Płynnościowy, Noble Fund Global Return oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

2019_04FISKONGRES_main-01

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment