Czy dojdzie do twardego brexitu? A jeśli tak, co oznaczałoby to dla funduszy?

Czy dojdzie do twardego brexitu? A jeśli tak, co oznaczałoby to dla funduszy?

Jest środa, 27 marca 2019 roku, kilka godzin po zachodzie słońca. Po całym dniu pracy biorę się za napisanie tego artykułu. W Izbie Gmin zakończyło się właśnie głosowanie nad ośmioma scenariuszami w sprawie brexitu. Trwa zliczanie głosów.

Już wiadomo. Żadna z propozycji poddanych głosowaniu nie zyskała wymaganej większości. Decyzja w sprawie tego, czy wyjść z UE, a jeśli tak, to w jaki sposób, podjęta zostanie na Wyspach w najbliższych dniach.

Propozycja zakładająca opuszczenie UE przez Wielką Brytanię w formie tzw. twardego brexitu zyskała poparcie 160 posłów, przy 400 głosach przeciwko. Najprawdopodobniej więc taki scenariusz nie będzie miał miejsca. Pewności nikt jednak nie ma.

Co twardy brexit oznaczałby dla funduszy?

Odpowiedź na to pytanie zawarta została w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Akt oczekuje obecnie na podpis Prezydenta.

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy, w przypadku tzw. twardego brexitu, wszystkie polskie FIO oraz SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIO, posiadające aktywa ulokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze lub będące stroną umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, będą mogły utrzymywać te papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego w portfelu inwestycyjnym funduszu lub dokonywać lokat aktywów funduszu w takie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego lub być stroną umów mających za przedmiot takie instrumenty pochodne lub zawierać takie umowy, pomimo niewskazania w statucie funduszu inwestycyjnego tych rynków zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 lub art. 116a ust. 1 UFI.

Co istotne, powyższy stan będzie mógł trwać nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W tym czasie, TFI zarządzające FIO lub SFIO powinno dokonać zmiany statutu funduszu w zakresie wskazania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 lub art. 116a ust. 1 UFI rynku zorganizowanego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru. Zmiana taka, o ile zostanie przeprowadzona we wskazanym terminie, nie będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia.

Do czasu wejścia w życie zmian statutu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, fundusze inwestycyjne w odniesieniu do papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, o których mowa powyżej, będą mogły stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w UFI oraz w statucie funduszu dla lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wejście w życie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, warunkowane jest wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w formie twardego brexitu.

O tym, jaki scenariusz wyjścia zostanie wcielony w życie, dowiemy się w najbliższych dniach.

 

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

2019_04FISKONGRES_main-01

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment