Podsumowanie miesiącia – luty 2019

Podsumowanie miesiącia – luty 2019

Zapraszamy do podsumowania lutego na rynku funduszowym. Światło dzienne ujrzały projekty nowych rozporządzeń. Nie obyło się również bez kilku zmian kadrowych.

LEGISLACJA ORAZ STANOWISKA ORGANU NADZORU

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DEKLARACJI REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO

Pierwszego lutego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, chęć rezygnacji z PPK warunkowana będzie koniecznością złożenia rozbudowanego oświadczenia, w ramach którego niezbędne będzie złożenie siedmiu podpisów.

PROJEKT NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY

Na początku lutego przekazany został także do opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Głównym obszarem poddanym modyfikacjom w projekcie nowych regulacji są zasady wyceny instrumentów dłużnych.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA STOPY REFERENCYJNEJ I SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK, POBIERANEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ UMIESZCZONĄ W EWIDENCJI PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Dwudziestego piątego lutego opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU, TRYBU ORAZ WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TFI

Dzień później na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. Dokument ten, nakładając na TFI obowiązki przeprowadzania analiz scenariuszowych, wyznaczania grup docelowych oraz strategii dystrybucji, stanowi w dużej mierze powielenie aktualnie obowiązujących wymogów nałożonych na firmy inwestycyjne. Istotnymi z punktu widzenia każdego TFI są postanowienia dotyczące obowiązku podnoszenia kwalifikacji oraz prowadzenia polityki szkoleniowej. Projekt rozporządzenia wprowadza również zmiany w zakresie obsadzania stanowisk z obszarów systemu kontroli wewnętrznej.

Obszar działalności wszystkich TFI posiadających w swojej ofercie FIO i SFIO, jakim jest dystrybucja bezpośrednia, nie został poddany uregulowaniu w projekcie nowego aktu.

 

PRODUKTY / NOWE STRATEGIE

SKARBIEC TFI

Towarzystwo poinformowało, że włączy do swojej oferty produktowej Pracownicze Plany Kapitałowe. Za podjęciem tej decyzji przemawiało bogate doświadczenie Skarbca w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych ( sięgające 1999 roku) oraz dobrze przygotowany zespół inwestycyjny.  

Pekao TFI

Informacje o wprowadzeniu PPK przekazało również Pekao TFI, które w planach ma objęcie roli jednego z głównych rozgrywających w tym obszarze produktowym. Mocna pozycja ma zostać zbudowana dzięki ścisłej współpracy z bankowością korporacyjną Banku Pekao SA. Towarzystwo ma także bogate doświadczenie w prowadzeniu PPE oraz innych programów oszczędnościowych.

ZMIANY OSOBOWE

ROCKBRIDGE TFI

Z Rockbridge TFI odeszli dwaj zarządzający, którzy odpowiedzialni byli za część dłużną oraz akcyjną. Łukasz Stelmasiak był dyrektorem departamentu instrumentów dłużnych. Zarządzał Rockbridge FIZ Global Macro oraz Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income. Drugim, byłym zarządzającym jest Michał Baryła, który odpowiadał za akcje.

BPS TFI

Zarządzającą Towarzystwa przestała być Izabela Sajdak. W BPS TFI odpowiadała za fundusze dłużne. Jej obowiązki przejął Kacper Żak, który wcześniej zajmował się rynkiem akcyjnym. Od marca, zarządzanie częścią dłużną przejął Bartosz Stryjewski wcześniej związany m.in. z Nordea PTE, czy Saturn TFI. Pod jego opieką znajdą się fundusze BPS Oszczędnościowy, BPS Konserwatywny, BPS Obligacji Korporacyjnych, BPS Obligacji, BPS Dłużny oraz BPS Stabilnego Wzrostu.

NOBLE FUNDS TFI

Jak dowiadujemy się Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.- w ostatnim czasie współpracę z TFI zakończyli dwaj zarządzający: Tomasz Manowiec odpowiedzialny za rynek akcji oraz Daniel Zegadło (rynek długu). Współpracę z TFI  zakończył również Andrzej Kubacki- dotychczasowy szef działu analiz.

ALTUS TFI

Z funkcji członka zarządu Altus TFI zrezygnowała Aneta Fiedoruk. Jednocześnie przestała pełnić funkcję prezesa zarządu spółki zależnej – Altus Agent Transferowy sp. z o. o. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

kontorawew

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment