Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

Zakaz jednoczesnego zasiadania w zarządzie oraz wykonywania funkcji inspektora nadzoru,  bezwzględny obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego, wymóg wdrożenia polityki określającej udział w szkoleniach oraz potwierdzanie wiedzy i kompetencji, a także rozbudowane obowiązki związane z dystrybucją przez TFI jednostek uczestnictwa zarządzanych przez nie funduszy, to tylko niektóre z uregulowań zawartych w rozporządzeniu w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którego projekt właśnie ujrzał światło dzienne.  

Dotychczasowe rozporządzenie ważne tylko do 21 kwietnia 2019 r.

Choć obowiązujące obecnie rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI pochodzi z 2017 roku, to po zeszłorocznej, kwietniowej nowelizacji UFI, dokonanej w drodze ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego MiFID II, znacząco straciło ono na aktualności. I to właśnie z uwagi na fakt, że regulacja z 2017 r. nie przystaje  do znowelizowanych na gruncie ustawowym przepisów, polski prawodawca postanowił o ograniczeniu czasu jej obowiązywania do maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej UFI, czyli do  21 kwietnia 2019 r. Do tego czasu, rozporządzenie z 2017 r. powinno zostać zastąpione przez nowe przepisy, w pełni odpowiadające ustawowej delegacji.

Dziś, kiedy znamy już projekt rozporządzenia, warto poddać je wstępnej analizie.

Zakaz łącznia stanowisk oraz szczegółowe wymogi kwalifikacyjne

Pierwszą kwestią, która rzuca się w oczy po lekturze projektu jest zakaz łączenia stanowisk inspektora nadzoru, audytora wewnętrznego oraz zarządzającego ryzykiem z zasiadaniem w zarządzie TFI. Dla wielu towarzystw, które dotychczas prowadziły działalność na niewielką skalę, nowe przepisy oznaczać będą konieczność wydzielenia w strukturze organizacyjnej nowych stanowisk.

Zmiana struktury organizacyjnej to nie wszystko. Wobec osób zatrudnionych na wyżej wymienionych stanowiskach, rozporządzenie wprowadza szereg wymogów związanych z ich kwalifikacjami.

Dodatkowo warto wspomnieć również o przyznaniu inspektorowi nadzoru szerszego, niż dotychczas zakresu kompetencji (m.in. związanych z kontrolą outsourcerów).

Rozbudowanie regulacji dotyczących konfliktów interesów

Przyznanie inspektorowi nadzoru kompetencji do kontroli działalności podmiotów, którym powierzono realizację wybranych czynności na podstawie umów z art. 45a ust. 1 UFI, koresponduje z rozbudowaniem regulacji dotyczących konfliktów interesów, które mogłyby zostać wywołane przez outsourcerów. Wejście w życie przedmiotowych regulacji wiązać się będzie między innymi  z koniecznością aktualizacji regulaminu zarządzania konfliktami interesów.

Obowiązkowe przeglądy jednostek uczestnictwa

Nowością przewidzianą w projekcie rozporządzenia jest wymóg dokonywania okresowych przeglądów jednostek uczestnictwa. Autorzy regulacji proponują, by działanie takie odbywało się na podstawie wdrożonej w TFI procedury oraz obejmowało swoim zakresem analizę, czy jednostki uczestnictwa:

 

1)       pozostają spójne z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej;

2)       są zbywane grupie docelowej;

3)       są zbywane w sposób, który nie jest zgodny z potrzebami, cechami i celami grupy docelowej;

4)       ze względu na cechy lub koszty lub opłaty z nimi związanymi nie mają negatywnego wpływu na grupę docelową ani nie stanowią zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania lub stabilności rynków finansowych.

 

W zakresie związanym z pośrednictwem przez TFI w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń jednostek zarządzanych przez siebie funduszy, proponuje się również nałożenie nowych obowiązków na radę nadzorczą. Uściślając, chodzi o  monitoring zmian oraz dokonywanie okresowych przeglądów pośredniczenia przez towarzystwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w celu wykrycia ryzyka niewywiązania się przez TFI z obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu.

Obowiązkowe szkolenia oraz weryfikacja wiedzy

Wzorem regulacji przyjętych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, w projekcie rozporządzenia dedykowanego TFI przewidziane zostały wymogi w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji wybranych pracowników. Działalność TFI w przedmiotowym zakresie powinna regulować odpowiednia polityka.

Terminy

W celu uniknięcia luki w prawie, wejście w życie nowego rozporządzenia powinno nastąpić nie później, niż 22 kwietnia 2019 r. Autorzy projektu proponują, by TFI od dnia wejścia w życie przepisów miały 6 miesięcy na dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych wymogów.

***

O założeniach projektu rozporządzenia mówił będę także w trakcie jutrzejszego szkolenia, którego szczegóły znajdują się pod linkiem:

 

trendy(3)

 

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny

Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka, Wiceprezes Zarządu FIS

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment