Konsultacje branżowe dla TFI i Depozytariuszy w zakresie raportowania schematów podatkowych

Konsultacje branżowe dla TFI i Depozytariuszy w zakresie raportowania schematów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje nakazujące raportowanie Ministrowi Finansów o schematach podatkowych (tzw. MDR – Mandatory Disclosure Rules).

Obowiązek wprowadzenia regulacji wynika z implementacji przepisów Dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., jednak wprowadzone zmiany idą o krok dalej. Ustawodawca rozszerzył zakres obowiązywania regulacji. Wobec tego konieczność ujawniania uzgodnień dotyczy nie tylko uzgodnień o charakterze transgranicznym (czego nakazuje Dyrektywa), ale również uzgodnień krajowych.

 

Nowy rozdział 11a Ordynacji podatkowej (nowe art. 86a-86n), zawiera regulacje nakładające obowiązek przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych przez tzw. promotorów (tj. podmioty, które opracowują, oferują, udostępniają, wdrażają uzgodnienie lub zarządzają jego wdrożeniem). Powyższy obowiązek spoczywa również na klientach promotorów (korzystających w terminologii ustawowej) oraz podmiotach zaangażowanych pośrednio w proces wdrażania uzgodnienia (m.in. główny księgowy, dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik).

 

W branży rynków kapitałowych identyfikuje się ogromną różnorodność w podejściu do wypełniania nałożonego obowiązku. Przepisy w sposób szeroki oraz niejednoznaczny określają zakres zdarzeń objętych obowiązkiem raportowania. W praktyce powyższe okoliczności mogą doprowadzić do odmiennego podejścia podmiotów z branży w odniesieniu do identycznych schematów.

 

Niewypełnienie obowiązku raportowego zostało opatrzone sankcją na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Brak zgłoszenia lub inna niezgodność regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w  spotkaniu branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Depozytariuszy, którego celem będzie  przybliżenie sposobu funkcjonowania uchwalonej regulacji oraz próba wypracowania wspólnych standardów rynku w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Celem spotkania będzie także stworzenie kanału komunikacyjnego dla podmiotów objętych obowiązkami z zakresu MDR, a także wypracowanie ujednoliconego, bezpiecznego podejścia do tej problematyki.

Organizatorem spotkania jest Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Fund Industry Support objęło patronat nad wydarzeniem.

Szczegóły spotania oraz informacje o zapisach prowadzonych przez Organizatora dostępne są na stronie:

Szkolenia_8-01_big-01-01-01-01-01-01-01-01http://sadkowskiiwspolnicy.pl/konsultacje-branzowe-dla-towarzystw-funduszy-inwestycyjnych-i-depozytariuszy/

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

 

trendy(3)

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment