To już przesądzone, od połowy przyszłego roku emisje certyfikatów po nowemu

To już przesądzone, od połowy przyszłego roku emisje certyfikatów po nowemu

Piątkowy podpis prezydenta pod ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym (właściwie: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o  zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), sprawił, że już niebawem emisja certyfikatów inwestycyjnych odbywać się będzie według nowych, nieznanych dotąd zasad.

Wejście w życie ustawy zaplanowane zostało na 1. stycznia 2019 r., jednak przepisy dotyczące certyfikatów inwestycyjnych zaczną obowiązywać sześć miesięcy później, tj. od 1 lipca. Co ulegnie zmianie?

Obowiązkowa dematerializacja certyfikatów

Choć lwią część rynku funduszy niepublicznych stanowią dziś te, które emitują certyfikaty w formie zdematerializowanej, to jestem naocznym świadkiem tego, że i fundusze, których tytuły uczestnictwa stanowią papiery wartościowe w formie dokumentów, również istnieją. Są one trochę jak zagrożony gatunek, jednak pomiędzy nimi a Spheniscus magellanicus jest jedna zasadnicza różnica. Pingwiny się chroni, emisje certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentów… eliminuje.

Oczywiście nie o samą dematerializację tu chodzi. Z zapisami w ewidencjach uczestników mamy wszak do czynienia od lat. Wraz z zakazem emisji certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentów, ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym wprowadza wymóg zaangażowania w procedurę emisji zdematerializowanych certyfikatów nowego podmiotu, którym będzie agent emisji.  Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dodanym w drodze nowych regulacji:

…w przypadku certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, emitent zawiera umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych papierów wartościowych z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.

Bank powierniczy, to bank prowadzący działalność powierniczą, czyli bank, który posiada zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych.

Agent emisji w praktyce

Do zadań agenta emisji należeć będą takie obowiązki, jak:

 1. weryfikacja spełniania przez fundusz wymogów dotyczących emisji certyfikatów, wynikających z przepisów prawa;
 2. weryfikacja zgodności działań funduszu z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;
 3. weryfikacja spełniania przez certyfikaty inwestycyjne oraz przez fundusz warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych, o czym jeszcze za chwilę,
 4. weryfikacja tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z certyfikatów;
 5. utworzenie ewidencji osób uprawnionych z certyfikatów;
 6. pośredniczenie w zawieraniu przez fundusz umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie funduszowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

Poza agentem emisji, w procedurze już nie samej emisji, lecz rejestracji certyfikatów inwestycyjnych uczestniczył będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, co również stanowi nowe rozwiązanie.

Funduszowy “rejestr długów”

Ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym poza nałożeniem na KDPW obowiązku rejestracji certyfikatów inwestycyjnych obliguje go również do gromadzenia i przekazywania do publicznej wiadomości:

 1. informacji o nieumorzoonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 2. informacji dotyczących wielkości ich zobowiązań z tytułu tych papierów wartościowych, a także
 3. informacji pozwalających ustalić zakres i terminowość wykonywania przez nich tych zobowiązań.

Co ze starymi emisjami?

Obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostaną w mocy i stosować się do nich będzie przepisy sprzed zmiany.

Warto jednak odnotować, że podmiot prowadzący ewidencję uczestników w przypadku funduszy emitujących certyfikaty przed 1 lipca 2019 r. obowiązany będzie do przekazania KDPW  informacji o wszystkich dotychczasowych emisjach ze wskazaniem:

 1. oznaczenia tych emisji, a w przypadku gdy są związane z subfunduszem – oznaczenie tego subfunduszu,
 2. liczby certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji lub subfunduszy,
 3. wartości i waluty świadczeń z tytułu udziału w dochodach emitenta lub z tytułu wykupu tych certyfikatów inwestycyjnych, które stały się już wymagalne,
 4. terminów, w których emitent powinien wykonać te świadczenia,
 5. czy świadczenia te zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.

Powyższe informacje powinny opierać się na danych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., a samo ich przekazanie powinno nastąpić nie później, niż do 31 marca 2020 r.

Inne zmiany

Oczywiście zmiana zasad emisji certyfikatów inwestycyjnych nie jest głównym powodem, dla którego ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym została uchwalona. O zmianach w Komisji Nadzoru Finansowego, czy utworzeniu Funduszu Edukacji Finansowej wspomnę w następnym artykule. Proponuję więc postawić tu kropkę i zapraszam już niebawem na drugą część.  

Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca Prawny

Wiceprezes Zarządu Fund Industry Support

FUND INDUSTRY SUMMIT 2018 (1)

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment